Ilindle lizisa ithemba lemisebenzi yethutyana

UMadoda Tshokotshi odale amathuba omsebenzi ngokusebenzisa ilindle

Imeko eyayingajongeki, ingaginyisi mathe yezindlu zangasese zomngxunya (pit toilets) kwisikolo awaye sebenza kuso njengomhlohli yathi yamkhuthaza uMadoda Tshokotshi aze necebo lokuzicoca aphinde aziphungule xa zithe zagcwala.

Uthi wathi wasebenzisa umnatha kaGoogle ukufuna olunye ulwazi oluphangaleleyo ngesi sakhono, nalapho waye wahamba wayokuqeqeshwa kwilizwe laseZimbabwe.

Uthi kungoku sele ebeke phantsi emsebenzini wakhe wobutitshala emva kokuba ethe wabona ikroba lokuqala ishishini lokunakekela ilindle kwezi zindlu zangasese, iKID Investments, esebenzisana nooMasipala abaMbaxa ngokucoca ezi zindlu zokuzikhulula ezilokishini.

Uthi abantu athi abaqeshe uye aqinisekise into yokuba bakhuselekile kwizifo kwaye isakhono sakhe usibonisile kooMasipala athe wasebenza nabo.

“Siye sibanike impahla ezikhuselayo, siphinde sibatofe ngesitofu esithintela izifo, ngoko siqinisekile soze bakufumane ukugula kulo msebenzi. Siye sibaqinisekise oomasipala ngesakhono sethu, yonke into esiyenzayo siyibeka etafileni kuvunyelwane,” utshilo.

Uthi sele esuka ukusebenzisana nooMasipala abafana neJoe Gqabi kunye neAmathole nalapho bebesonga izindlu zangasese ezilokishini, ngoku basebenzisana neO.R Tambo.

“Sigqibezela eSajonisi ngoku. Kule veki izayo (le sikuyo iveki) singaqala apha kule lokishi yaseThabo Mbeki kwiWadi yesixhenxe. Silinde ooceba baqeshe abantu babo; belandela indlela abenza ngayo ukuqinisekisa ukuba nabani uyaxhamla kule projekthi.”

UMkhuseli Singatha, 43, uthi uthe asokufumana umnxeba osuka kumakazi wakhe emxelela ukuba kuyaqeshwa weza ebaleka ethembeni lokuba naye uzode afumane ithuba lokusebenza.

“Uthe asokuthi umakazi ententeni kuzokuqeshwa abantu qha bazokusebenza ngelindle, ndathi andiyihoyanga lo nto, into endiyifunayo kukuphangela qha mna, ndatsho ndileqa ekhaya ndiyokuthatha isazisi sam ndeza kweli cala,” utshilo.

Uqhubekile esithi yena ubulela nje eli thuba lokwenza imali kweli xeshana leenyanga ezimbini nalapho kuzokucocwa izindlu zangasese ezili1300 kwidolophu yaseLibode.

“Xa unale minyaka ndinayo uye uyivuyele le misebenzi inje ngoba inika thina bantu singathathi ntweni ithuba lokuba sisebenze. Cinga xa ndizokuthi ndingafundanga ndirhole amawaka amathathu eerandi kabini ngenyanga. Noba bekusithiwa iyaqhubekeka bendinokuvuya kakhulu,” wongezile.

Ojongene necandelo lezaManzi kunye noGutyulo kuMasipala waseO.R Tambo, uWilliam Ngozi, uthe abo bazokuqeshwa ze baqinisekise into yokuba bayazimisela emsebenzini wabo.

“Kuzokuqeshwa abantu abangamashumi amathandathu anesine namhlanje. Ze ninganxili emsebenzini, umntu othe wanxila uyawutya. Nizothi xa nigqiba ukurhola nilinikwe ithuba lokunxila elaneleyo,” utshilo.