Ilizwe likhumbula igalelo likaStofile

Ayaphokoka amazwi ovelwano kusapho lukaMfundisi Arnold Makhenkesi Stofile emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kwakhe emva kwengulo engephi ngoMvulo wale veki.

UStofile ubhubha esabambe isikhundla sobungqonyela kwiyunivesithi yaseFort Hare nawaye ngumfundi kuyo ngeminyaka yo-1970. Oyinqununu eFort Hare ugqirha uMvuyo Tom akakhange azibambe encoma etyibela lo kaStofile ngenxa yegalelo lakhe entlalweni yabantu. “Ndidibene naye mna apha eFort Hare ngo-1973 egqamile kwezemidlalo ekhokele iinzame zokuguqulwa kwemeko yemidlalo ingakumbi kumcimbi wobuhlanga kwimidlalo ndaza ndahamba naye ixesha elide emva koko,” utshilo uTom.

Uthe uStofile ebeyinkokheli kwimidlalo, kwezopolitiko, kwezemfundo nakwezenkolo ebonakalisa isakhono esikhethekileyo sokuphatha. “Njengabafundi abebengabaninawa kuye, ebehlala ekulungele ukusikhulisa ngokusifundisa ngemizekelo elungileyo xa kuxoxwa kwezopolitiko nakwimidlalo ngokunjalo ebezibalula xa ethethelela uluvo lakhe,” utsho uTom.

Inkokheli yeUDM uBantu Holomisa uthi uyamazi uStofile kanye ngamaxesha ekwakunzima ngawo kweli loMzantsi Afrika ngenxa yorhulumente wobandlululo. “Xa sasizama ukumkhusela kurhulumente wobandlululo sanyanzeleka ukuba simnike isikhundla somhlohli kwiYunivesithi yaseTranskei, yenye yenkokheli endixhamleyo kuzo ngaphandle kwamathandabuzo,” utshilo uHolomisa. Ukwathe ufumene ithuba lokusebenza noStofile kurhulumente wokuqala wentando yesininzi kweli.

“Ngenxa yesakhono sakhe wabangumnqashi sabhokhwe wokuqala phantsi kombutho we ANC epalamente eKapa phantsi kobawo uNelson Mandela,” utshilo uHolomisa.

UStofile ugagene nobushushu bemeko yezopolitiko kweli ngonyaka ka1963 waza wazimanya nombutho weANC kwangeloxesha. Phakathi ko1983 no1986 usebenze njengenye yenkokheli zombutho weUnited Democratic Front eyathi yafaka uxinzelelo olumandla kurhulumente wengcinezelo, waza wadlala indima enkulu ukusekwa kwamasebe weUDF kwingingqi yeBhoda.

Ngonyaka ka1997 utyunjwe njengenkulumbuso yephondo leMpuma Koloni kwada kwafika unyaka ka2004, nalapho umbutho wakhe iANC iye yambizela ngasentla kwisikhundla sobuphathiswa kwisebe lezemidlalo de kwafika unyaka ka2010. Usebenze nje ngonozakuzaku weli kwilizwe laseJamani waza kamva wabuyela ekhaya eMzantsi Afrika. Umongameli Jacob Zuma ungenelele egameni lelizwe loMzantsi Afrika egqithisa amazwi ovelwano kusapho lukaStofile.

Uzakunikwa umgcwabo waseburhulumenteni.