Ilungisa iimoto inkwenkwana yaseGcuwa

WENZA imimangaliso umfana waseGcuwa ngokukhanda iimoto eneshumi elinesine leminyaka ubudala.

UBongezile Kana ofunda ibakala lethoba [Grade 9] uqale eneminyaka emithandathu encedisa uyise naye okhanda iimoto. “Wayemana endithuma izixhobo asebenza ngazo, ndihlale phantsi ndibukele ndade ndabona ukuba wenza njani,” utshilo okaKana.

Uyise uBonisile Duna uthi, “Ndinebhongo kakhulu ngale ntwana, ndandiyithuma nje ndingayazi ukuba izokuba nomdla kule nto ndiyenzayo.” UDuna uthi, wayefundele ukuba yi mechanic kwisikolo semisebenzi yezandla iZwelethemba.

“Ukugqiba kwam * -N3 ngo 1989 ndaye ndayeka ndafuna umsebenzi, kodwa emva kwexesha ndingawufumani ndaqala ukukhanda,” utshilo uDuna. Uqhube wathi, “Ndikholelwa kakhulu kumsebenzi wezandla, yiyo nale nto ndivuya kakhulu ukuba nonyana othanda usebenzisa izandla.”

Uncome isiphiwo sonyana wakhe esithi, “Noba sewukhwele naye emotweni uyayiva ukuba kukho into engalunganga, umve ekuxelela ukuba uzukhe ujonge into ethile.” UKana uthi, uzimisele ukuqhubeleka nokufunda banzi ngeemoto.

“Ndifuna ukuba neshishini elikhulu elilungisa iimoto okanye ndisebenze apho kudityaniswa khona iimoto,” utshilo.

Ukwathe uyakwazi ukuqhuba imoto, uqhele ukuqhuba ezilalini, nangona engekabi nalungelo lokufumana ilayisenisi. Uyise uDuna ulebele ngelithi, “Ndingumntu oziphilelayo, naye selekwazi ukuziphilela.”