Imali karhulumente idyarhazwe kwiwotshi, umsesane, iPorsche neFerrari

Obesakuba yintloko yesebe loPhuhliso loLuntu ephondweni uStanley Khanyile

IWOTSHI yohlobo lakwaRolex, umsesane wedayimani, iimoto zohlobo lwePorsche neFerrari kwaneengqekembe zegolide ezixabisa ngaphaya kwesigidi seerandi.

 

Ezinye zezinye zezinto edyarhazwe kuzo imali karhulumente ebekufanele ukuba iphuhlisa amakhosikazi eLusikisiki.

 

Oku kuvele ngethuba owayesakuba yintloko yesebe loPhuhliso loLuntu eMpuma Koloni, uStanley Khanyile, kuquka nowayesebenza njengomlawuli oyintloko kwiofisi kaKhanyile, uVuyokazi Valentia Sangoni, kwakunye noPoovandaren Chetty, bevela kwinkundla kamantyi waseQonce ngoLwesihlanu ngezityholo zobuqhophololo nobuqhetseba bemali engaphaya kwezigidi ezingamashumi amabini anesithoba zeerandi (R29 million).

 

Isithethi seGunyabantu lezoTshutshiso uAnelisa Ngcakani uthi ukuvela enkundleni kwesi sithathu kulandela izityholo zokufunyanwa ngondlelamnyama kwemali yokusekwa kweziko lokuphuhlisa amakhosikazi eLusikisiki.

 

Ngonyaka ka2015, isebe loPhuhliso loLuntu laliza kuseka iziko lephondo lokuphuhlisa amakhosikazi (Provincial Women’s Development Resource Centre) eLusikisiki. Eli ziko lalihlelelwe ukuba sisiza sokuthengisa eluntwini iimveliso ezenziwa ngamakhosikazi axhaswa ngemali lisebe.

 

Izityholo zithi uKhanyile wasebenzisa isikhundla sakhe watyeshela imithetho emisiweyo ukuqinisekisa ukuba uChetty, ongumlawuli wenkampani ekuthiwa Umnotho Development, ufumana iR14.4 million yokumilisela eli ziko ngo2015.

 

Kunyaka olandelayo, ngo2016, uChetty waphinda wazuza enye imali kweli sebe yokuqeqesha amashishini wamakhosikazi ngethenda ekuthiwa yatyeshela imithetho, ze wahlawulwa iR15 million lisebe.

 

Esi sithathu singaphandle ngebheyile. UChetty ukhutshwe ngeR200 000, uKhanyile ngeR50 000 ze uSangoni wakhutshwa ngeR20 000. Bakuvela kwakhona ngomhla weshumi elinesithandathu kweyeDwarha.