Imana koosofashoni beMpuma Koloni!

IKHULU
loosofashoni abasakhasayo kwiphondo leMpuma Koloni baza kufumana icham
lokufunxa amava koomakad’ enetha befashoni ababini eMonti.

Ohlonitshwayo
ngokuthunga iimpahla kwilizwekazi leAfrika, uFred Eboka weHouse of Eboka
kwakunye noPalesa Mokubung ongumsunguli wenkampani yefashoni iMantsho, baza
kube bobabini besenza uqeqesho kwinkqubo yeBuyel’Ekhaya yokuphuhlisa
oosofashoni – iBuyel’Ekhaya Fashion Development Programme Workshop namhlanje umhla
weshumi, nangomso oweshumi elinanye kweyeDwarha 2019 eMiriam Makeba Centre of
Perfoming Arts eMonti.

Aba balikhulu baza
kufumana le nyhweba, baza kuncanca ulwazi oluthe vetshe ngeqonga lezefashoni,
besabelana ngemiba eliqela kuquka nabagagene nako kulo msebenzi.

Ukanti imisebenzi
yobuchule iya kunikwa ingqwalasela emva kokuba kubhengezwe amagama wabalishumi
abaza kuxhamla kwinkqubo yoqeqesho noPalesa Mokubung kumagumbi akhe okusebenzela
eRhawutini ukususela nge21 kweyeDwarha de ibe ngowokuqala kweyeNkanga 2019.

Yiminyaka engama25
iHouse of Eboka isaziwa ngemithungo yodidi netsala umdla. Le nkampani, eyaqalwa
ePhiladelphia, sele inxibise amagama amakhulu aziwayo afana noGraca Machel
kwakunye nenenekazi lokuqala kweli uGqr Tshepo Motsepe.

Ukanti iMantsho
kaMokubung neyaqalwa ngoka2004, ibonakele kumaqonga wefashoni kumazwe aquka
eli, iMilan, iNew York, Brazil, Greece, iSweden njalo njalo.

Ukanti uPalesa
wakhe wafumana iGQ BestDressed Award neLifetime Achievement Award
eFree State

Fashion Week.

Aba sofashoni balishumi abaselula baza kufumana ulwazi
ngeshishini lomthungo kananjalo bayile ezabo iimpahla eziza kuboniswa ngqo
kwiBuyel’ Ekhaya Fashion Show eza kubanjwa ngomhla we13 kweyoMnga 2019
eHemingways Mall eMonti.

Lo msitho uza
kudibanisa oosofashoni abafana noPalesa Mokubung weMantsho, uFred Eboka weHouse
of Eboka, uLaduma Ngxokolo weMaxhosa, uLinda Sithole kwakunye noMzukisi Mbane
we-Imprint ZA.

“Iinjongo zalo
mboniso kukudala iqonga lokuveza abathungi abaselula beMpuma Koloni
ngokubambisana namagama aziwayo kweli qonga nangokunjalo nokubaphuhlisa,”
kutsho iBuyel’ Ekhaya.