IMandelwa Libali ikhuthaza ukufunda amabali

Abantwana abasekumabanga aphantsi ezikolweni basenomngeni wokungakwazi ukufunda iincwadi zamabali akukhathaliseki nokuba zezibhalwe ngolwimi lwabo lwenkobe.

Oku kubangele umbutho ongenanto yakwenza norhulumente obizwa ngokuba yiMandelwa Libali Project wenze isiqinisekiso sokuqhawula eli qhina lijongene nabantwana basePrimary ingakumbi eMpuma Koloni.

Kwinyanga edlulileyo, zingapha kweshumi elinesibhozo izikolo eziseGqeberha, Makhanda, Monti, Gcuwa, Mthatha kwakunye naseMount Frere ezityelelwe yiMandelwa Libali, inika abantwana ithuba lokuba bafunde iincwadi zamabali esiXhosa nesiNgesi esidlangalaleni ukuze baqhelane nokufunda.

OnguMququzeleli kwiMandelwa Libali Project, uPumeza Macingwane, uthi eyona njongo iphambili ngokwenza oku kukukhuthaza ufundo lwencwadi ebantwaneni baqhelane nokufunda iincwadi. Uthi kuphando olwenziweyo luveze ukuba abantwana abakuGrade 4 abakakwazi ukufunda ncam basasokola.

“Sifuna bakuqhele ukufunda kwaye bakuthande nokufunda abantwana, incwadi ibe yinto abayifanisa nezinye zezixhobo zabo zokudlala. Nathi sasingabantwana abakhula besenzelwa iintsomi okanye sifundelwa iincwadi ngoomakhulu, oku kwakusenza sinxulumane endlini ngamaxesha onke. Kungoko ke sinala nkolelo yokuba oku kudala ubudlelwane ebantwaneni kwanaphakathi kwabantwana nakubantu adabala,” utshilo uMacingwane.

Uthi izikolo ezininzi apha eMpuma Koloni azinawo amathala eencwadi, ezinawo awanazincwadi ngaphakathi. Uthi abakwenzayo bona bayabanika abantwana iincwadi bagoduke nazo, zihlale kubo kwenzele baqhelane nazo, xa umntwana enexesha afunde incwadi kwaye afundele ngaphandle.

Uthi abantwana kwezi zikolo bebetyelele kuzo kunzima ukufunda, kodwa bebethakazelele olu tyelelo bebonisa nomdla.

Uthi umngeni abaye bajongana nawo obaxhalabisileyo kukuba ezinye zetitshala zezikolo abatyelele kuzo ngethuba kufundwa iincwadi ngabantwana bebexakekile ziifowuni, bengabonakalisi mdla woko bebekwenza.

IMandelwa Libali Project ibityelele namaziko amabini agcina abantwana abangamaxhoba oxhatshazo eGcuwa naseGqeberha. Uthi injongo ibikukubabonisa nabo ukuba basathandwa basakhathalelwe nangona bengenabo abazali.

Uqhube wathi abakulwayo beyile projection kukulwa iziganeko zolutsha nabantwana abazibona bengenanto yakwenza, baphele besiya kwiindawo ezigwenxa.

UMacingwane uthi bazinika uxanduva ezo sikolo okanye loo mntu kwindawo yakhe udinga iinkqubo ezinjengeBook Club, angabatsalela baza kubancedisa ngeencwadi zokufunda.

Uthi ezinye iindawo eMpuma Koloni ziphelele edolophini. Iindawo ezineencwadi ezilalini awekho amathala eencwadi kungoko behlaba ikhwelo kwabo bafuna uncedo lwe-book club.

NgoLwesibini kule veki, uMphathiswa weSebe lezeMfundo uFundile Gade ebeseICC eMonti, apho bekukwakhuthazwa ngofundo lwencwadi ezikolweni. Umxholo ubusithi “EC Reading Strategy.”