Imbalelwano eyabhalwa nguMadiba ithengiswe nge-R65 000

INCWADI eyayibhalwe lusiba lukaNelson Mandela, ebhalela umgcini-zincwadi zobhaliso kwiYunivesithi yaseMzantsi Afrika (Unisa), ithengiswe kwintengiso yasesidlangalaleni ngemali engange R65 000 eCannon’ s Auctioneers eThekwini ngoLwesithathu.

Le leta ithengwe yindoda yoMzantsi Afrika engathiwanga pa-ha ngegama. Le ndoda ithenge le mbalelwano, kuthiwa ayifunanga kuthetha noonondaba okanye ilichaze igama layo.

IBikhuphisana nabathengi boMzantsi Afrika nabamazwe angaphandle abaphuma kumazwe afana neMelika kunye ne-United Kingdom, nabebekhuphisana ngale ntengiso besemnxebeni.

Imali yokhuphiswano lwale ntengiso luqale kwisixa-mali se-R100 000 phambi kokuba ithengiswe kunombolo 1142. Le ncwadi yabhalwa nguMadib’ omde ngethuba eseluvalelweni kwintolongo yaseRobben Island ngonyaka ka1977, eyibhalela iYunivesithi yaseMzantsi Afrika (Unisa).

Kule ncwadi, uMandela wayethumela umsebenzi wakhe (assignment) wezifundo ze-Economics kwi-ofisi esePitoli, kuba i-ofisi ye-Unisa eseKapa, nalapho wayebhalise khona, zange imnike inombolo yomfundi (student number).

Kusenjalo, umhlali wala ndawo uPenny Delport, ubhatele amawaka amahlanu eerandi ngomfanekiso owatyikitywa nguMandela.

UDavid Cannon weCannon’ s Auctioneers uthi, le ncwadi bayifumene kwindoda yaseMgungundlovu, kodwa akalichaza igama layo. Uqhube wathi le ncwadi ihlolisisiwe yaze yafunyaniswa ukuba yeyenene.

Uthe le ndoda yayifudula ingumsebenzi waseUnisa ngethuba uMadiba ethumela le mbalelwano kwela ziko-mfundo.