Imbasa kumfundi wezolimo uAnathi Kom

UAnathi Kom ophumelele imbasa ngenxa yemibongo yakhe. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Umfundi wezifundo zenzululwazi yezolimo kwiYunivesithi yaseFort Hare uAnathi Kom uphumelele imbasa ngenxa yengqokelela yemibongo yakhe. UKom ebengenele ukhuphiswano lababhali abaphume izandla eAfrika nesele liqhutywa unyaka wesithandathu kulo nyaka.

Incwadi yakhe ethi, ‘The Tree of Life,’ imumethe imibongo engamashumi amane anesine. Ezi mbasa zasungulwa ngusomashishini nokwangumbhali uAnthea Tyhyssen-Ambursley. Iinjongo yezimbasa kukunxibelelanisa ababhali baseAfrika ngolwazi olunzulu ngembali nemvelaphi yelizwekazi laseAfrika, iinjongo kukubanika imbeko ngomsebenzi wabo. Zikwajoliswe ukubanika imbeko ngokupapasha umsebenzi wabo obalisa amabali aseAfrika nokuqinisekisa ukuba ibali leAfrika liyabaliswa.

Incwadi kaKom ishicilelwe ngenyanga kaCanzibe ngonyaka ka2022, le ncwadi iphumelele kuluhlu lemibongo. Ingqokelela yemibongo kaKom izelwe yintlungu yakhe yokulwa nelahleko, indlala, ukuxhatshazwa ngesondo, ukulahlekelwa lithemba kwanomzabalazo wakhe wokuzama ukuxolela.

Ukubhalwa kweencwadi yenye yeendlela zokugcina nokukhusela ilwimi nokuba loluphi na ulwimi. Ukubona abantu abatsha bebhala yonke imihla kwenza ukuba kubekho ithemba lokuba iincwadi nelwimi ngokunjalo ziyakuhlala zikhuselekile ngamaxesha onke.

“Ndizive ndowongekile kakhulu kukufumana eli wonga kuluhlu lweencwadi ezingemibongo,” kutsho uKom. UKom ngumfundi wonyaka wesithathu kwizifundo zolimo ezigxile kwinzululwazi yezilwanyana.

“Ndineenjongo zokuba yingcali kwimpilo yezilwanyana, ndiyazithanda izifundo zam nokubhala ngokunjalo,” kucacisa uKom. Uthi akathandabuzi ukuba imfundo ibalulekile kwaye ingamvulela amathuba kwikamva lakhe.

Akuqhelekanga ukubona umntu omtsha obhalayo aphinde athande izifundo zolimo nokufuya.