Imbi imeko yamanzi eBhayi!

UBarry Martin, umlawuli ophezulu kwicandelo lamanzi nogutyulo eNelson Mandela Bay

“Isixeko iNelson Mandela Bay sijamelene nelona xesha lembalela linzima ezimbalini,” oku kuthethwe ngumlawuli ophezulu kwicandelo lamanzi nogutyulo eNelson Mandela Bay uBarry Martin.

UMartin ebechaza gabalala ngemeko yembalela kwesi sixeko ingakumbi umba wamanzi, ngethuba kubanjwe umsitho wokuwonga abafundi bebanga leshumi bezikolo ezohlukeneyo nabaphumelele kukhuphiswano lokubhala izicatshulwa ngokulondoloza amanzi.

Lo msitho ububanjelwe kwigunjana elincinane kwelinye lamagumbi eholo yesixeko ngoMvulo.

“Amadama esixeko akwiqondo elixhalabisayo noxa kukho ukuphucuka xa sithelekisa nonyaka ophelileyo, kodwa elona dama likhulu sikhongozela kulo sonke i-Impofu Dam likumyinge wamashumi mabini anesixhenxe ekhulwini umthamo walo kule veki,” kutsho uMartin.

Ukwacacise wathi esi sixeko sisebenzisana nabeNkonzo yeMoyezulu yoMzantsi Afrika nalapho baqikelele imvula encumisayo ukuqala kweyoMsintsi neyeDwarha xa uthambeka lo nyaka.

“Likude elo xesha kodwa siyathemba xa abantu bengathi gqolo ukusabela ikhwelo lethu lokusebenzisa amanzi ngenkathalo, umthamo wamanzi esinawo ngoku ungasifikisa kwelo xesha,” uqhube watsho.

Lo masipala ukuqala ngo2016 umilisele imiqathango eliqela yokunkinkisha amanzi emakhaya nakoosomashishini.

UMartin uthi loo miqathango ikwinqanaba lomyinge wamashumi amabini anesihlanu ekhulwini.

“Emva kweemvula kubekho umnyinyiva kwimiqathango yokusetyenziswa kwamanzi ukusuka kumyinge wesihlanu ekhulwini ukufunqukela kweli nqanaba langoku kodwa kusafuneka abantu bavundle ngendlela abasebenzisa ngayo amanzi,” utshilo uMartin.

isibhalo@inl.co.za