‘…Imbi into elapha xa sele kusina imvula’

Indlela eya kwilali yaseTobotshana eGcuwa ekhalisa abahlali imifanekiso: BHEKI RADEBE

KUKRWELIWE kwafakwa isabhunga! Mhlawumbi mandiphinde, ndithi kukrweliwe kwafakwa isabhunga!

Lo ngumsebenzi owenziwe yinkampani eyenza iindlela yaKwaZulu Natal, iSanto Civils Trans and Maintenance, neyafumana isivumelwano sokwenza indlela yegrabile ekwiikhilomitha ezilishumi elinesithathu edibanisa iilali ezintathu eGcuwa.

Lo msebenzi uxabisa ngaphaya kwezigidi ezisixhenxe zeerandi (R7.15 million), kodwa abahlali baseTobotshana, eMission naseMzantsi bathi umgangatho owenziwe yile nkampani awungqinelani nemali eyihlawuliweyo.

Umhlali waseTobotshana, uViwe Gquka, uthi bafuna yenziwe kakuhle le ndlela.

“Into esixhalabisileyo kukuba sizibuza ukuba xa kukhutshwa ithenda, ikhutshelwa inkampani yelinye iphondo, iza nabantu bayo izokuxhamla kwiilali zethu okanye ithenda ikhutshelwa inkampani yalapha ephondweni ukuze ixhamlise abantu bokuhlala.

“Inkampani enikwe le thenda yeyaKwaZulu Natal. Esi sabhunga basifake apha basigrumbe kwalapha elalini emva koko bashiya loo mageduka, bengakhange basithenge nosithenga ebahlalini, ngokuthi basibuyekeze ngento efana nokusakhela iholo ngokomzekelo,” utshilo uGquka.

UGquka uthi babonile ukuba mabaphakame, bayokusabela kwabasemagunyeni, kuba bebona ukuba le nkampani isebenzela ukugqiba. “Le ndlela sele iza kugqitywa kodwa xa ujonga umgangatho, ayitsho tu ukuba kukhutshwe izigidi zeerandi.”

Yena uJongile Makhuleni osebenza njengegosa lonxibelelwano noluntu kwiphulo lokwakhiwa kwale ndlela, uthe: “Umsebenzi uqale ngomhla weshumi kweyoMqungu. Umsebenzi wokwenziwa kwale ndlela uyaqhuba, kodwa kuninzi ukungoneliseki ngomgangatho womsebenzi.”

“Le ndlela ayiqinanga kuba kufakwe isabhunga kuphela, nto leyo eyenza kube lula ukukhukhuliseka xa kuna imvula. Apha sifuna ilitye kwanemibhobho yokuhambisa amanzi xa kuna imvula. Ingxaki apha le ndlela iqalwe kungakhange kudityanwe nabahlali,” kutsho uMakhuleni.

“Ngokwesivumelwano, kwakuthiwe kuza kuqeshwa abantu abangamashumi amathathu, abalishumi eMzantsi, abalishumi eMission nabalishumi eTobotshana, kodwa elo nani alikafiki nakwisiqingatha soko. Abantu balapha abaqeshiweyo balishumi elinesithathu,” utshilo uMakhuleni.

Omnye umhlali waseTobotshana uthe: “Le ndlela bekufanele ukuba igalelwe ilitye, emva koko kufakwe isabhunga, hayi ukuba isabhunga sifakwe phezu komhlaba. Imbi into elapha xa sele kusina imvula.”

Isithethi somasipala waseMnquma uLoyiso Mpalantshane, uthi umsebenzi wokwakhiwa kwale ndlela usaqhuba, esithi ukhukuliseko olwenzekileyo luza kulungiswa nanjengoko ixesha lihamba.

“Le projekthi iphantsi kweliso elibanzi lecandelo lolawulo lweeprojekthi kwaye eli candelo lonelisekile ngumsebenzi osele wenziwe ukuza kuthi ga ngoku.”

UMpalantshane uthi imisebenzi ebizakudalwa ilishumi elinesithathu hayi amashumi amathathu, ibango eliphikiswayo ngabahlali.

Ukwathe bakwaqaphele iyantlukwano kubahlali, nto leyo athi ingunobangela wolibaziseko lweprojekthi.

“Le nyewe sithetha ngayo ifana naxa utyabeka udonga lwendlu yakho ngodaka okanye isamente kuvele ithanda kwindawo osele udlulile kuyo ze uqhubekeke ngolwazi lokuba uzakubuya uwatywine loo mathanda kuba umsebenzi awukawugqibi. Sicela abahlali babenomonde kuba iprojekthi ayikagqitywa,” utshilo uMpalantshane.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za