Imbizo kaRamaphosa iza eMpuma Koloni

Umongameli uCyril Ramaphosa kwimbizo kamongameli ebibanjwe eDal Josaphat Stadium ePaarl eNtshona Koloni kuCanzibe. UMFANEKISO: Phando Jikelo/African News Agency (ANA)

Emva kokujikeleza kuninzi lamaphondo oMzantsi Afrika uMongameli weli uCyril Ramaphosa usendleleni eza kweli leMpuma Koloni nembizo yakhe. Ephelekwa ngabaphathiswa wamaSebe namagosa aphezulu kuRhulumente uRamaphosa ujikeleza emamela iingxaki zoluntu. Ingxelo ekhutshwe ngabakwaGCIS ithi Imbizo kaMongameli eMpuma Koloni izakubanjelwa kwilali yakuMagwala eCofimvaba ngomhla weshumi elinanye (11) kwinyanga ezayo. Eziimbizo zandulelwa ziinkqubo ezahlukeneyo ezithi zikhokelwe ngabaphathiswa bakazwelonke kwakunye nabo baphuma kumaphondo.

Ukusukela oko kwangena uRhulumente wentando yesininzi kweli amagosa kaRhulumente ekhokelwe nguMongameli amamela iingxaki zabahlali. Ingxelo yeSebe lezoNxibelelwano ithi ulwazi oluqokelelwe apha luncedisa amagosa kaRhulumente kwindlela zawo zokuceba iinkqubo zikaRhulumente.

Ezi Mbizo zinika uluntu ithuba lokuba lubuze luxoxe ngqo noMongameli, abaPhathiswa namagosa aphezulu kuRhulumente. Indawo ezakubanjelwa kuyo lembizo kweli leMpuma Koloni kuMagwala ikwingingqi enomzila ocacileyo wokuzala amaqhawe alwela inkululeko. Kaloku uChris Hani, Mlamli Makwethu, OoNontente Kamteni nabanye baphuma kula ngingqi.

Ngomhla weshumi elinesine kule nyanga yeKhala uMongameli Cyril Ramaphosa ebese Sekhukhune eLimpopo. Kukwalindeleke ukuba amagosa kaRhulumente anikise ngeenkonzo kubantu abazakuba bezimase lomcimbi ngokwahlukana kwamaSebe. AbaPhathiswa bazakutyelela iindawo ezahlukeneyo zephondo ngelizama ukuqinisekisa ukuba ngenene iinkonzo ziyasiwa eluntwini.