Imbizo malunga nezokhenketho eRhafu

Isekela mphathiswa wezokhenketho uTokozile Xasa

Usekela mphathiswa wezokhenketho uTokozile Xasa ubamba imbizo nabahlali bomasipala iBeyers Naudé, eRhafu njengenxalenye yenkqubo karhulumente yokuthetha nabahlali kule veki.


Eyona nto bekugxilwe kuyo kule mbizo yangoLwesihlanu yimiba ephatheleni kwezokhenketho nanjengoko indawo yaseRhafu idume kunene kweli candela.

Abantu abangaphaya kwamashumi amahlanu bathe bayizimasa le mbizo. 


Usodolophu waseBeyers Naudé uDeon De Vos uthi icandelo lezolimo kwakunye nokhenketho lilo elikhulisa uqoqosho kule ndawo.


Emva kwale mbizo, ulutsha lale ndawo luthe lafumana ithuba lokufundiswa ngamacandelo ahlukeneyo ezokhenketho