Imbongi ikhuthuzwe ngosuku lweValentine

Ziyanda Maki

KAPA:

Lwabelana lubonisa ngeetalente ezohlukeneyo ulutsha kwindawo eyonganyelwe ngamatyotyombe kooTR eSite B eKhayelitsha.

Olu lutsha ngeCawa umhla weshumi elinesixhenxe kule iphezulu lubhiyozele ngendlela eyohlukiloey le nyanga ibekelwe bucala kulungiselelwa abo bathandanayo.

Lo msitho ububanjelwe eTembisa Ratanga nezinze cebukuhle kumgxobhozo wechibi nengqongwe luninzi lwamatyotyombe. ITembisa Ratanga le yindawo eyenziwe ngobuchule bamazinki namaplanga ukwenza amanqwanqwa okuhla nokunyuka ukuya kwindawo apho ulutsha lwabelana khona ngeqonga.

Enye yeembongi ezithe zatshila eqongeni kulo msitho nguZiyanda Maki nekunyanzeleke ukuba agqibele ngombongo ebewulungiselele lo msitho, ze waqala ngombongo ovuke malunga nobungozi baseKhayelitsha emva kokuba ethathelwe umnxeba wakhe kanye xa esehla eteksini eya kuba yinxalenye yokuzimasa lo msitho.

‘Zinesantya iziyobisi lathwetha irhamba yacombuluka inamba, lafutha ibululu, yanwenwa ityhefu kaloku izingqi zotshaba azilivanga’ ityatyadule yatsho le mbongi emva kokuphangwa kooTR eSite B.

“Namhlanje sibhiyozela usuku lweValentines kodwa into ebangele ukuba siqokelelane kule ndawo nangona uluntu sele luzonwabisile nezithandwa zalo, umehluko kukuza kumamela italente nalapho ulutsha lubonisa ngezakhono ezohlukeneyo ukusuka kwimibongo ukuya kwiindindi zemiculo eyahlukeneyo eziquka umculo weKwaito, ngelizama ukukhuthaza ulutsha sikwagqamisa neetalente zabo ingakumbi kwabo bahlala ezilokishini bangaziwayo nanjengoko besaziwa ngokujika nelanga bazilahlele etywaleni,” utshilo uPhindile Menziwa (28) omnye kubasunguli beTembisa Ratanga eSite -B.

UMenziwa uthi iminqweno yabo ngeTembisa Ratanga ingase ibe yindawo enika inkuthazo kulutsha. Esitsho ukuba bakho nabadlali beqonga ngelithi oku kukuzama ukuhlahla indlela ukuba baziwe nakwezinye iindawo abokuthi bakwazi ukufumana iisentana, bakwazi ukugxotha ikati eziko.

Wongeze ngelithi le ndawo ayigxeleshanga kuqaqambisa kuphela ulutsha, koko wonke umntu wamkelekile omncinane nomdala.

UMenziwa uthi kulo msitho babelana ngothando kuba behlala ezilokishini bekwazama ukukhalimela nolwaphulomthetho.

ITembisa Ratanga yaqala ukusebenza ngonyaka ka2011 nethe yakhiwa ngezixhobo zokwakha esele zisetyenzisiwe. Le ndawo ayijonganga kuphela ekuphuhliseni italente yolutsha koko ikwanayo nendawo ethengisa iimpahla.