Imbongi kaNkosi Mwelo Nonkonyana

Ijonge emagqabi imbongi yomthomyana yeMpuma Koloni uLizo Ndobe emva kokufumana ithuba lokuzibonakalisa kumsebenzi wakhe wokubonga kumaqonga ahloniphekileyo kwihlabathi. Le mbongi yesiNtu ivela kumela uMzantsi Afrika kwizizwe ezimanyeneyo (UN) njengembongi ephume izandla ngenyanga ka- Canzibe kunya ophelileyo.

Ngethuba ethetha nephepha-ndaba I’solezwe lesiXhosa uNdobe uthi uzimisele ukuya phambili nopmsebenzi wokuxhobisa isizwe ngemibongo. Phaya ndandibonga ndiyinxalenye yembongi zehlabathi ezazichasene nengxaki yokubukulwa kwabantu abaphuma kumanye amazwe kulo mazwe bakuwo kuquka no Mzantsi Afrika,”Utsho uNdobe.

Ngenxa yokuqava komsebenzi wokubonga kwakhe kwakunyaka ophelileyo ufumene isimemo esisuka kwilwizwe lase Zimbabwe ukuba aye kukrazula ebonga khona.”Andizange ndide ndiye eZimbabwe kuba ndaye ndaxakekiswa zizifundo andakwazi ukuphumelela kodwa babendimema emva kokuba bendibone kwinkqubo yezizwe ezimanyeneyo,” uthetha atsho uNdobe.

Njengembongi zakudala uNdobe ubonga iNkosi yamaBhala uNkosi Mwelo Nonkonyana kwimisitho yakomkhulu namhla ngesisusa esithile kwelekhaya lakwa Bhala naphia apho ahamba khona.

“Ndim obonga uNkosi Mwelo Nonkonyana wamaBhala emaMpondweni, kwaye ndinemibongo emininzi kakhulu endiyibhalileyo,” uthethe oko uNdobe. Le mbongi itshile kwimisitho emininzi ephambili ephondweni ityhalwa yimvakalelo njengazo zonke imbongi ezithiziqatyelwe yile mvakalelo.”

Ndiqale ukubonga ngonyaka ka 2002 ndibukele amaqela omculo ahlukileyo kweli, ndaqala ndisesikolweni ukuba ndisenza into enzingayaziyo nam ukuba ndandise nzani ndaxelelwa sendigqibile ngabanye abafundi notishala wam ukuba ndisuke ndadanduluka ndibonga,” utsho uNdobe.

Uthi ukusukela ngoko akazange aphinde ayeke ukubonga esidlangalaleni ingakuymbi xa kukho inkokheli okanye into embangela usizi nemvakalelo. Lembongi ithi isajonge ukuhambela phambili nokubonga kumaqonga aphezulu.

Ikhona imiqobo ebangela ukungakhuli kulomkhakha wokubonga kwaye uLizo ulelinye lamaxhabo ezimeko.”Ndizibone ndivinjwa ithuba lokubonga ekuqaleni kwalonyaka kufakwa umntu owayengamelanga ukuba ungene kwakhutshwa mna, kodwa ezo zinto azinakundenzanto ndiyaphambili,”itsho imbongi.