Ime ngxi idolophu yaseGcuwa!

Iivenkile, abathengisi-zitalatweni kwakunye nezikolo zichaphazelekile luqhankqalazo olwenzeka eGcuwa. Isizekabani esikhokelele ekubeni ime yonke into kumbindi wedolophu ngumba wamanzi.
Abahlali beelokishi zaseGcuwa bavuke ngonyezi bavala iindlela ezingena ezilokishini. Bazamile ukuvala uhola wendlela uN2 kodwa baye bagxothwa ngeembumbulu zerabha.

Enye yeenkokheli zabahlali uSibabaliwe Dadaboshe uthi abahleki nanye kwezihlekisayo ngoku.

“Kudala singenamanzi ezilokishini. Ndithetha nawe nje singaphaya kweenyanga ezintandathu singenamanzi. Kudala sifakana imilomo nomasipala waseAmathole sifuna amanzi. Into abasuka bayenza basithumelela amanzi amdaka ngetraki. Loo traki ibisiza kanye ngenyanga suka yathi shwaka. Sidiniwe ngoku kukuqhathwa ngumasipala waseAmathole.

“Siyayazi ukuba kukho ugwayimbo olwenziwa ngabasebenzi baseAmathole. Olu gwayimbo yinto yayizolo, ke ngoku masingaqhathwa kuthiwe awekho amanzi ngenxa yogwayimbo lwabasebenzi. Abantu mabasinyamezele luza kuqhuba olu gwayimbo de sifumane umkhombandlela,” utsho uSibabaliwe.

Omnye woomama abathengisa kumbindi wedolophu yaseGcuwa  uNobanzi Zitshu uthi uchaneke kakhulu yile migushuzo.

“Ewe asinawo amanzi kodwa hayi siyachaneka apha ekuthengiseni. Ekhaya ndingoyena ubeka ukutya etafileni ukuze kutyiwe. Ngoku andikwazi kuthengisa ngoba amapolisa agxotha kwanto esedolophini. Ukuba ungaqhubekeka lo mgushuzo iya kuthetha ukuthi ekhaya siza kufa ngenxa yendlala.

 
“Kaloku ukuze kulalwe kutyiwe ekhaya kufuneka ndithengise kumbindi wedolophu. Hayi ndiyacela urhulumente makawenze umnyinyiva, ” utshilo uNobanzi.
Isithethi kumasipala waseAmathole uNonceba Madikizela Vuso uthi banalo ulwazi lokuba kuvaliwe eGcuwa.

“Kodwa okwangoku andizukwazi ukunika impendulo malunga noku kuba kufuneka ndidibane nomanejala kamasipala,” utshilo uMadikizela-Vuso.

Isithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha uthi kubanjwe abantu abalishumi elinesithandathu.

“Ngamadoda alishumi kwakunye namabhinqa amathandathu aza kuthi alale eqamele ngenqindi ngaphaya kwezitshixo namhlanje. Kulindeleke ukuba bavele kwinkundla yamatyala eGcuwa ngomso phantsi kwezityholo zokwenza udushe esidlangalaleni nokubetha iimoto zabantu ngamatye,” utshilo uManatha.