Imemelela ingqwalasela ngakucalucalulo olujoliswe kwabebala iSANCO

UMEMELELE kurhulumente umbutho wabahlali iSANCO ukuba anqande ukucalucalulwa kwabebala kweloMzantsi Afrika. Oku kulandela isigwebo senkundla yomgaqosiseko ngolwesihlanu kwisimangalo semanyano yabasebenzi iSolidarity. Le manyano yarhuqela isebe leenkonzo zoluleko ezinkundleni ngelithi lacalucalula abebala xa kwakunyuselwa kwizikhundla ezithile kweli sebe eNtshona Koloni.

Ngethuba uJimmy Manyi wayengumlawuli oyintloko kwisebe lezengqesho wavelisa umbono wokuba Intshona Koloni isebenzise imithetho yengqesho kazwelonke khon’ ukuze abebala bafumane amathuba kwamanye amaphondo. Imanyano iSolidarity ibityhola ngelithi isebe lezobulungisa lisebenzise olo luvo likaManyi, lasebenzisa imithetho yengqesho kazwelonke linyhasha amalungelo abebala kweli sebe eNtshona Koloni.

Inkundla yomgaqosiseko iwise isigwebo inyanzelisa ukunyuselwa kwesixhenxe sabebala, ababecalucalulwe ngenxa yomthetho osetyenzisiweyo. Ujaji Bessie Nkabinde obewisa isigwebo uthe, akukho mthetho waseburhulumenteni ulandelwe lisebe lezobulungisa kwisigqibo sokucalucalula abo bebala. Le nkundla ikwanyanzelise ngelithi isixhenxe kwabalishumi ebebemelwe yile manyano mabanyuselwe, banikwe imivuzo eqala ngethuba babecalucalulwe, abanyuselwa kufanelekile.

Usomlomo weSANCO uJabu Mahlangu uthe, “Isigwebo senkundla yomgaqosiseko masingajongwa nje kuphela kwimiba yengqesho, kufanele siqwalaselwe nakwimiba yokuhanjiswa kweenkonzo, kuba kukho ukusilela kokuhanjiswa kweenkonzo kwiindawo zabebala.”

Ukwathe abebala bayinxalenye yabo babethwaxwa lucalucalulo ngethuba lengcinezelo yabamhlophe. UMahlangu uthe norhulumente weNtshona Koloni eyiyona ndawo inesininzi sabebala akenzi ngokwaneleyo ekunikezeni iinkonzo kwabebala.

Uthe iindawo zabebala zigquba oonqevu, udushe kwakunye neziyobisi ngenxa yokunqongophala kwamathuba oshishino, imidlalo nezoyolo, kwakunye nophuhliso lwezakhono.