‘Imfundo yasimahla ikho kuphela ejele’

Luzityande igila ulutsha lwaseMonti kwingxoxo mpikiswano ebiququzelela liziko Ikusasa le Afrika Forums (Africa Future Forums) ibambisene nemanyano yabanezakhono iPPF eMonti ngoLwesihlanu weveki ephelileyo.

Isithethi sembeko kule ngxoxo mpikiswano ibingu Gqirha Zweli Mkhize, iquka uGqirha Nomalanga Mkhize ophuma kwiYunivesithi yaseRhodes, uYamkela Makupula ophuma kweli ziko iAfrika Future Forums, kwakunye noNzuzo Ngema oyiNgqonyela kwiProcurement Performance Institute, kwaye ikwazinyazwe nangumphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMandla makupula.

Ulutsha oluphuma kumaziko emfundo ephakamileyo eliphondo lugxeke inkqubo yemfundo kwanorhulumente weli okhokelwe yiANC.

Omnye wabafundi uthe, ukuqala kwale ntlanganiso emva kweeyure ezimbini kwixesha ebelisekiwe yimbonakaliso yokuba ulutsha alikhathalelwanga.

Obethethela iWalter Sisulu Yunivesithi uEddie Madikizela uthe, “Imfundo ephakamileyo ifumaneka simahla kuphela xa ulibanjwa, ngaphandle kwezisele iziindleko. Ingaba sonke kufanele ukuba sibe ngamabanjwa na ukuze sifumane imfundo yasimahla?”

Obethethela iBuffalo City College uthe, amaziko emfundo yezakhono afana nelo akakhathalelwanga lisebe lezemfundo elijongene nawo.

“Sinengxaki yokufundiswa ngezinto zakudala, ekunzima ukufumana umsebenzi ngazo xa sele sigqibile,” utshilo lomfundi.