Imfundo yeyomntu wonke eAlfred Nzo

Inkulubaphathiswa ephondo uOscar Lubabalo Mabuyane evuyisana noMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade eICC eMonti ngethuba kuwongwa abafundi abaphumelele emagqabini. UMFANEKISO: ANDILE NDUNA/ECPL
Oyintloko kwisithili iAlfrend Nzo West uMonwabisi Mbangeni nabavuyela impumelelo njengoko bephumelele phambili kwiMpuma Koloni ngeziphumo zika2022. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Isithili iAlfrend Nzo West yindawo enkulu emile kakubi neneelali eziqeleleneyo eMount Frere, Mount Ayliff, Ntabankulu kwakunye neMatatiele, kodwa kunjalo ibe ngowona mmandla uphume emagqabini ngokupaselwa kwiziphumo zikaGrade12 eMpuma Koloni.

IAlfrend Nzo West kulo nyaka intinge yayokutsho ku82,7% isuka ku79% ngo2021.

Intloko elawulayo yesithili eAlfrend Nzo West uMonwabisi Mbangeni uthi xa kuthethwa ngemfundo kula mmandla kuphakama wonke umntu, akukho mntu uthi yinto yootitshala kuphela, kuphakama nabahloli nabancedisi kwezemfundo.

UMbangeni uthi eleke kota yonyaka kuyadityanwa kuhlalutywe loo kota, nto leyo iye incede kulo ndawo isikolo ngasinye esithe sabethakala kuyo. Kwaye kuye kukhuthazwe nabafundi ngokuthi kowongwe abathe benza kakuhle ngekota nto leyo yenza kukhuthale nabanye kwisekethe nganye.

Uthi impumelelo yabo ayibothusanga kuba bazinikele kwesa sithili.

“Xa uthetha ngezifundo zangempalaveki wonke umntu uyaphakama athabathe inxaxheba. Xa kuthethwa ngecebo elinokwenziwa ukuphucula imfundo yabantwana, wonke ubani uye athabathe inxaxheba, akukho mntu uthi hayi yinto yoobani le, wonke umntu uyenza eyakhe. Sigqibe isilabhasi kwangoJuni nto leyo yenze abantwana babenexesha elininzi lokusebenza,” utshilo uMbangeni.

Uthi uMphathiswa uGade kukude kunjalo eAlfred Nzo kodwa ebenganqabanga, babulela inkxaso yakhe kwanekaRay Tywakathi nababekhawulezisa, balungise lo mngeni ujongene nabo.

Uthi okunye okuncedise kakhulu njengoko beneelali eziqeleleneyo kuye kwakhuthazwa abantwana bakude ekubeni bangazisebenzisi izithuthi zikarhulumente bahlale kwilali enesikolo bazokwazi ukufumaneka ngalo lonke ixesha.

UMphathiswa uFundile Gade uthi baza kubuyela kwiphondo iKZN uyokuva ukuba ingaba yintoni ebenze baphuma phambili kwezi ziphumo. Uthi kwabo bangaphumelelanga mabanikwe inkxaso kwaye banikwe nethuba lesibini.

INtloko yezeMfundo eMpuma Koloni uMahlubandile Qwase, uthi baza kuncedisa ezo zikolo zingenzanga kakuhle bazincedise.

INkulubaphathiswa uOscar Lubabalo Mabuyane uqwhabele izandla abantwana kwakunye nesebe, esithi umphathiswa ngamnye kwabalapha makabenesikolo asithathayo asenza esakhe.

IMaths kwakunye nePhysics ziphindile zahamba phambili ze isiXhosa nesiNgesi zathi ukwehla.

Ku2022, iphondo liphucuke ngo77,3% lisuka ku201 ku73%.

Kwizikolo eziyi50 ezingenzanga kakuhle sakubalula ezintlanu kuphela yi:

  1. Nqabisile SSS – Amathole East
  2. St. Thomas for the deaf – Buffalo City
  3. Efata for the blind and deaf – O.R.Tambo
  4. Iqonce High School – Buffalo City
  5. New Town High – Amathole West

Ezo zenze kakuhle eziyi 50 sakubalula ezintlanu kuphela yi:

  1. Ulwazi High – Buffalo City
  2. July S.S.S – Amathole West
  3. Nosimo Tech – Chris Hani East
  4. Solomzi – Amathole East
  5. Soqhayisa – Nelson Mandela