Imibutho elishumi ityikitye ukuba yinxalenye yoRhulumente wobumbano

Umbutho weAfrican National Congress (ANC) ubhengeze ukuba ishumi (10) kwamaqela alishumi elinesibhozo (18) anezihlalo kwiNdlu yoWiso-mthetho kazwelonke, atyikitye ingxelo yeenjongo zorhulumente wobumbano kazwelonke.

Uluhlu lwemibutho yezopolitiko ezimanya norhulumente wobumbano kazwelonke lunyukile, imibutho ethe yangena mva nje yiGOOD, Pan Africanist Congress of Azania (PAC), Freedom Front Plus, United Democratic Movement (UDM), Rise Mzansi neAl Jama-ah.

Isithethi seANC kuzwelonke, uMahlengi Bhengu-Motsiri uthe njengoko imibutho yezopolitiko ilishumi (10) ngoku ityikitye ukuthatha inxaxheba kurhulumente wobumbano kazwelonke, inqanaba lokuqala lemibutho yokuzimanya nolu hlobo lolawulo ligqityiwe.

Uthi nayiphi na eminye imibutho enqwenela ukubandakanyeka kurhulumente wobumbano kazwelonke iya kuxhomekeka kwiGatya lama24 lengxelo yeenjongo ethi kubekho iingxoxo kunye nesivumelwano phakathi kwemibutho ekhoyo, nanini na imibutho emitsha ifuna ukuba yinxalenye yorhulumente wobumbano kazwelonke.

“Imibutho eyenza urhulumente wobumbano kazwelonke idibene ifumene ngaphezulu kwe70% yevoti kunyulo ka2024, iqinisekisa ukumelwa okubanzi kunye nesigunyaziso esinamandla sokulawula.

“Le mibutho ivumile ukubotshelelwa yimigaqo esisiseko ecaciswe kwingxelo yeenjongo, nokusebenzisana ukufezekisa iinjongo zayo,” utshilo uBhengu-Motsiri.

Ukwaqinisekise ukuba iindibano zothethathethwano nemibutho etyikitye ukuba yinxalenye yorhulumente wobumbano kazwelonke malunga nokusekwa kwesigqeba esilawulayo sele ziqalile, nalapho kulindeleke ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa abhengeze abaphathiswa abachongiweyo kwezi ntsuku zizayo.