Imiceli mingeni ebulala ezokhenketho

IMpuma Koloni ingqamene nobunzima kwicandelo labakhenkethi, ingakumbi ngelixesha lonyaka apho uMzantsi Afrika uqwalasela ngokubanzi ukhenketho kule nyanga yoMsintsi. Phantsi kwesihloko esithi “Tourism for all,” esilandela ekhondweni leWorld Tourism Day.

Kwindibano eququzelwe ngabakwaZheezhee Hospitality Solutions eMonti eBCM College kule veki iphelileyokuphawulwe iziphene kwicandelo lezokhenketho neendwendwe kweli phondo.

AbakwaZheezhee baqeqesha abo banesakhono kwezokhenketho neendwendwe, nabo bangazange balifumane ithuba lokuya eyunivesithi.

“Kaloku abanye abantu babambezeleke ziingxaki ezifana nokubanabantwana, ukungabinamali yokuya eyunivesithi, lo xa umntu ewulangazelela lo msebenzi, enothando lwawo,” utshilo uKhonaye Joseph, ongumphathi weZheezhee.

Bebekhona nabafundi kunye noosomashishini abasebenza kwezokhenketho neendwendwe apho kuye kwafunyaniswa ukuba:

– Amakhaya amkela abakhenkethi akakho kumgangatho

– La asemgangathweni onga imali ngokuqesha abantu abangawaziyo amalungelo abo

– Kuqeshwa abantu abangawuqeqeshelwanga lo msebenzi nabaswela isimilo nobubele kwiindwendwe.

Kuvele nelokuba abanye abanikazi beeB&B ngabantu abangalifundelanga eli shishini, ababone ithuba bazinceda baze babeka abantu abangayaziyo nemiqathango amabayilandele.


Le mingeni iphawulwe njengezinto ezithi zehlise inani labakhenkethi ephondweni ngenxa yomgangatho ophantsi weendawo abatyelela kuzo.


“Siyasebenzisana nezi ndawo kwaye siyazibona iziphene, koko sikwiphulo lokuzindwendwela nganye singabhungisanga njengabantu abafuna indawo yokulala nokutya. Siye sisebenzisane nenkampani uBlue Ribbon ekufundiseni abo basilelayo ekuphekeni ukutya okusemgangathweni. Kwaye nalamanqaku sizakuwaqwalasela siphinde sisebenze” uvalelise ngesosithembiso uKhunjulwa Sobethwa okwicandelo lezokhenketho kumasipala ombaxa waseBuffalo City.