Imicimbi yesintu ayiyonto ngaphandle kwesingqi

Umphathiswa wobugcisa, inkcubeko nezemidlalo eMpuma Koloni uPemmy Majodina, ekunye nosodolophu waseSajonisi uLindelwa Rholobile ongasekhohlo, noceba ongumbhexeshi weANC eBuffaloCity uMzwandile Vaaibom kumnyhadala Isinggqisethu Cultural Festival eSajonisi
Imicimbi yemveli, nezithethe zakwaNtu aziyonto ngaphandle kwesingqi sesiNtu. Lawo ngamazwi womphathiswa wobugcisa, inkcubeko nezemidlalo eMpuma Koloni – uPemmy Majodina – ebhekisa kumaqela esiNtu ebesonwabisa uluntu kumnyhadala we Isingqi Sethu eSajonisi. 
Lo mnyhadala uvulwe ngokusesikweni namhlanje, emva kokwamkelwa kweendwendwe ngusodolophu womasipala waseSajonisi uLindelwa Rholobeni. Bekusisingqi, amaqela omngqungqo wakwaNtu aphuma kwizithili zoomasipala beMpuma Koloni esina ededelana eqongeni. 
Ukanti nabo banobugcisa bokwenza iintsimbi zehombo, imifanekiso eyimizobo nezinye izinto kwakunye nabo banezakhono eziquka esokuyila ifashoni, nokuthunga impahla yesiNtu bathathe elithuba bebonisa ngabakwenzileyo. 
Lo mnyhadala unconywe ngendima enkulu oyidlalayo kuqoqosho lwaseSajonisi. UMajodina uthe, “Onke amaqela alapha asebenzise amakhaya owohlukeneyo, ahlawule, aziswe ngeeteksi kwizithili asuka kuzo kwaye azakubuyiselwa emva ngoonoteksi bale ndawo,” utshilo uMajodina. Ukwathe, “Le dolophu siyayazi njengendawo yokhenketho, abakhenkethi abalapha bazakuba yinxalenye yalo mnyhadala kwaye silindele ukuba baphinde babuye kwakho kunyaka ozayo.”
UMajodina ukwathe iMpuma Koloni likhaya kunzinzi lweentlanga ezikweli loMzantsi Afrika. “Apha sinamaXhosa, abaThembu, amaMpondo, amaMpondomise, amaBhaca, amaZulu, amaHlubi, abeSuthu, amaSwati, amaNgesi, amaGrikwa, iiKhoisans namaBhulu. Silikhaya leeNgqwle,” utshilo uMajodina.
Ukanti, Isingqi Sethu siqhuba yonke le mpelaveki, siphele ngeCawe umhla wesithandantu wale nyanga.