Imifanekiso ezimeleyo: Ukuvulwa kwezikolo

NgoLwesithathu, umhla we-17 kweyoMqungu ka2024 izikolo ziyezavulwa. Siyesacela abazali ukuba basithumelele imifanekiso yabantwana babo bebuyela esikolweni, abanye beqala. Nantsi eminye yemifanekiso efakwe ngabazali kwikhasi lethu likaWhatsApp.

UAmila ebeqala uGrade 1 kulo nyaka.

ULunzulu ebeqala icreche yena ngoLwesithathu.

UKonke ebeqala uGrade 1.

ULufezo yintombi yakwaGrade R.

UBusekho ebeqala uGrade 8.

UNgcali ebeqala uGrade 4 kulo nyaka.

UImibongo noIndivile bebeqala uGrade R.

UOlothando ebeqala uGrade R, udadewabo yena uInathi ebeqala uGrade 1.

UZibele ebeqala uGrade R.