IMIFANEKISO: Ukunikezelwa kwezithuthi ezinikezela ngeenkonzo zempilo

UMphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth unikezele ngezithuthi ezingamashumi asixhenxe anesihlanu (75) eziza kunikezela ngeenkonzo zempilo kuluntu lweli phondo.

Izithili ezithe zaxhamla kolu nikezelo yiAlfred Nzo, Amathole, Buffalo City, Chris Hani, Joe Gqabi, Nelson Mandela Bay, O.R Tambo kunye neSarah Baartman.

Umsitho wokunikezelwa kwezithuthi ububanjelwe kwisibhedlele iCecilia Makiwane eMdantsane eMonti. Nantsi imifanekiso yalo msitho.