IMIFANEKISO: Uqhankqalazo loogqirha abangaphangeliyo

Oogqirha abangaphangeliyo baseMpuma Koloni babambe uqhankqalazo bencediswa lulutsha lombutho we-EFF eQuigney eMonti ngoLwesihlanu. Bebefuna iimpendulo kwiSebe lezeMpilo ukuba kutheni bengekaqeshwa.

Imifanekiso ithathwe nguAbongile Ginya.