Imigaqo yesicelo sekhefu xa ungekho kwimeko yokusebenza

ABASEBENZI baseburhulumenteni banelungelo leentsuku ezingamashumi amathathu anesithandathu zekhefu lengulo kwiminyaka emithathu.

Oko kuthethwe nguNondyebo Tyapolwane wenkampani iBitou Consulting ngethuba enika isifundo kumalungu emanyano yootitshala iNAPTOSA.

UTyapolwane ebefundisa amalungu ale manyano ngekhefu elingathatyathwa lilungu xa lingekho kwimeko yokwenza umsebenzi. Ucacise ngelithi umsebenzi ongaviza ekwimeko elungele ukufundisa angafaka isicelo sokuthatha eli khefu, kwaye uzakufumana umvuzo opheleleyo ngexesha ekweli khefu.

Ukwathe umsebenzi angafaka isicelo seli khefu xa sele kuphele iintsuku zekhefu lengulo. Uphinde wacacisa ngeendidi ezimbini zamakhefu angathatyathwa ngabasebenzi xa bengekho kwimeko yokusebenza.

Uthe umsebenzi angafaka isicelo sethutyana esingadluliyo kwiintsuku ezingamashumi amabini anethoba, okanye isicelo sethuba elongezelelweyo seentsuku ezingaphaya kwamashumi amathathu. Isicelo sesibini sesomhlalaphantsi ngenxa yempilo.