Imihla yokugqibela kaGqr. Nelson Mandela entolongweni

Ithi intsomi yamaXhosa amantshontsho enkuku xa elandela unina ayathetha athi kuyashiyashiywana. Kunjalo ke kaloku nalapha ekuzalweni kwabantu, kukho abadala nabancinci.

Ndikhumbule ke ukuba ngethuba lokukhululwa kukaNkosi Nelson Rolihlahla Mandela entolongweni abanye bethu babesema ngenja, abanye babengekaliboni kwa ilanga.

Ngoko ke kweli nqaku sakukhe sicaphule kwincwadi ebhalwe nguGqr. N.R. Mandela ethi, ‘Indlela Ende Eya Enkululekweni’ eguqulelwe esiXhoseni nguProf P.T. Mtuze, apho siza khe siqwalasele indlela olwafika ngayo ezindlebeni zakhe udaba lokuba uyayishiya intolongo yaseVictor Verster njengomntu okhululekileyo ongelobanjwa emva kweminyaka engama-27. Njengabantu boMzantsi Afrika abaneqhayiya lokuzingca ngobuzwe, sifanele sikhuthaze abantwana bethu ukuba bafunde ngeenkokheli zabo.

UNkosi Nelson Rolihlahla Mandela ibali lakhe lokufika kodaba lokuba uyakhululwa entolongweni ulibalisa uthi: “Ngomhla we-9 kuFebruwari (1990), kwintsuku ezisixhenxe emva kwentetho kaMnu de Klerk yokuvula iPalamente, ndaxelelwa ukuba kwakhona ndiza kuya eTuynhuys. Ndafika ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa.

Ndifikela kuMnu. De Klerk ozele luncumo e-ofisini yakhe yaye, lo gama sixhawulana ngezandla, wandazisa ukuba uza kundikhulula entolongweni kusuku olulandelayo. Naxa amajelo eendaba kuMzantsi Afrika nawehlabathi ngokubanzi ayesele eneeveki ebika ibuzi ebika imbiba esithi ukukhululwa kwam kumbovu, eso sibhengezo safika njengomnqa kum. Ndandingaxelelwanga ukuba isizathu sokuba uMnu de Klerk afune ukundibona kukuba andixelele ukuba uza kundikhulula. Ndafumana kukho ungquzulwano phakathi kwegazi lam nengqondo yam. Ndandifuna ngamandla ukumka entolongweni kamsinya kangangoko ndinokwenza kodwa ukwenjenjalo emva kwesaziso ngesaquphe, ngolo hlobo kwakungayi kuba bubulumko.

Ndambulela uMnu De Klerk kodwa ndathi nokuba mhlawumbi ndingabonakala ngathi andinambulelo, ndingathanda ukuba ndibe nesaziso seveki ukuze usapho lwam kwakunye nombutho wam ulungiselele ukukhululwa kwam. Ukusuka ndihambe ndiphume entolongweni ngomso, ndatsho, kuya kudala ingxubakaxaka. Ndacela ukuba uDe Klerk andikhulule kwisithuba seveki ukususela kuloo mhla. Emva kokulinda iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe, ngokuqinisekileyo ndandinakho ukulinda ezinye iintsuku ezisixhenxe.

U-De Klerk wamangaliswa yimpendulo yam. Endaweni yokuphendula, waqhubela phambili edalanca isicwangciso sokukhululwa kwam. Wathi urhulumente uza kundisa eRhawutini ngenqwelomoya, andikhulule apho ngokusesikweni. Phambi kokuba anabe ngaloo nto ndamxelela ukuba ndiyichase ngamandla loo nto.

Ndandifuna ukuhamba ndiphume kumasango eVictor Verster, ndikwazi ukubabulela abo bebendigcinile, ndibabulise abantu baseKapa. Naxa ndandivela eRhawutini, iKapa yayilikhaya lam iminyaka ephantse yangamashumi amathathu. Ndandiza kubuyela eRhawutini kodwa loo nto ndiza kuyenza xa ndigqibe ekubeni ndiyenze, hayi xa urhulumente efuna ndenjenjalo. ‘Ndakuba ndikhululekile,’ ndatsho, ‘ndiya kuzigcina ngokwam.’

Kwakhona uDe Klerk wamangaliswa kwakhona. Kodwa kwesi sihlandlo uchaso lwam lwenza ukuba aphume egusheni enze intshukumo ebonakalayo. Wacela, uxolo, waphuma eofisini yakhe esiya kudlana iindlebe nabanye. Emva kwemizuzu elishumi wabuya ekhangeleka ethe krubaxa, wathi, ‘Mnu Mandela, sesigabadele gqitha ukuba sibe nokuguqula isicwangciso esisenzileyo ngoku.’ Ndaphendula ngelithi eso sicwangciso asamkelekanga, yaye ndifuna ukukhululwa kwisithuba seveki ukususela loo mini, ndiphume eVictor Verster, hayi eRhawutini. Yaba lithuba elinzima phakathi kwethu, yaye ngelo xesha akukho namnye owayebubona ubutyhulu nokungaqheleki kokuba umbanjwa acele ukungakhululwa lo gama umvaleli wakhe azama ukumkhulula.

UDe Klerk wabuya wacela uxolo waphuma kwelo gumbi. Emva kwemizuzu elishumi wabuya enesaphulelo: ewe, ndinokukhululwa ndiphume apha eVictor Verster, kodwa, hayi, lona ukhululo olo alunakubuyiselwa mva. Urhulumente wayesele ewazisile amajelo eendaba asemzini ukuba ndiza kukhululwa kusuku olulandelayo yaye banento ethi abanakho tu ukuguquka kuloo ngxelo.

Ndaba nento ethi andinakuyiphikisa loo nto. Ekugqibeleni savumelana ngeso saphulelo, waza uMnu. De Klerk wagalela iglasi yewiski egalelela elowo kuthi ukuba sisele sibhiyozele loo nto. Ndayiphakamisa iglasi ndisenza iqhashu, kodwa ndenza nje ngathi ndiyasela, isipirithi esinjalo siqatha kakhulu kum.

Andizange ndibuyele ekhothejini yam lada lathambekela ezinzulwini zobusuku, ekuthe ngelo xesha ndathumela izwi koogxa bam abaseKapa lokuba ndiza kukhululwa kusuku olulandelayo. Ndakwazi ukuthumela umyalezo oya kuWinnie, ndafowunela noWalter eRhawutini. Bonke babeza kuphapha ngenqwelomoya eqeshiweyo kusasa ngemini elandelayo. Ngoko kuhlwa kwagaleleka kuloo khotheji iqela labantu beANC ababekwinto eyayisaziwa ngokuba yikomiti yesizwe yolwamkelo (National Reception Committee) bezokuqulunqa ingxelo endandiza kuyenza kusuku olulandelayo. Bemka ngenja ixukuxa ekuseni, yaye naxa ndandizele yimincili engako, andizange ndibe nangxaki ekusukeni ndibiwe bubuthongo.”

UGqr. Nelson Mandela uthi xa ebalisa ngomhla wakhe wokugqibela esentolongweni: “Umhla we-11 kuFebruwari yayingumhla waseKapa wokuphela kweHlobo othe nkcwe kungekho nelifu esibhakabhakeni. Ndenza isishwankathelo senkqubo yam yokolula umzimba, ndahlamba, ndatya isidlo sakusasa. Ndafowunela iqela labantu abakwi-ANC neUDF eKapa ukuba beze kuloo kholeji yam balungiselele ukukhululwa kwam, balungise nentetho yam…

Omnye wemibuzo yokuqala ekwakufuneka isonjululwe yayikukuba, ndiza kubuchithela phi na ubusuku bokuqala benkululeko yam. Ndandinomoya othi ndifuna ukubuchithela kwiiCape Flats, kwezo zixeko zinyakazelayo zabeBala nabaNtsudnu zaseKapa, ngaloo ndlela ndibonakalise ukuzibandakanya kwam nabantu. Kodwa oogxa bam, emva koko inkosikazi yam, bema ngelithi ngenxa yezizathu zokhuseleko kufuneka ndiyokuhlala kwa-Atshbhishophu Desmond Tutu eBishops Court, indawo yokuhlala eqhakaze kunene kwisixeko sokuhlala abaMhlophe esiyingqobo (suburb) yeKapa.

Yayingeyondawo ndandinokuvunyelwa ukuba ndihlale kuyo phambi kokuba ndiye entolongweni, yaye ndaba nengcinga ethi ukuchitha ubusuku bam bokuqala benkululeko kwisixeko sabaMhlophe esiphucukileyo, kuya kuthumela umyalezo ongenguwo ebantwini. Kodwa ikomiti yacacisa ukuba iBhishops Court ngoku yeyeentlanga okoko kwangena uTutu, yaye ingumqondiso wendawo evulekileyo, yokungabikho kobuhlanga ngendlela ebonakalayo.”

UGqr. Nelson Rholihlahla Mandela uthi xa ebalisa ngeyure zokugqibela phambi kokuba aphakamise unyawo lwakhe lokuqala eshiya amatye entolongo: “Ixesha lam lokukhululwa labekwa layintsimbi yesi-3 malanga, kodwa uWinnie, uWalter nabanye abakhweli abeze ngenqwelo moya eqeshiweyo evela eRhawutini abazange bafike kwada kwasemva kwentsimbi yesibini. Kwakusekukho iidazini ngeedazini zabantu kuloo ndlu, yaye imeko nje iyonke yasuka yaba yeyemibhiyozo…

Kanye nje phambi kwentsimbi yesine saya sanduluka ngomrhululu wemoto omncinane ukusuka kuloo khotheji. Kwisithuba sekota yemayile phambi kwesango imoto yaya yamisa saza mna noWinnie saphuma saqalisa ukuhamba ukuya esangweni lentolongo…

Kwathi xa simalunga neenyawo ezikumashumi amabini ukuya esangweni, zaqalisa iikhamerha ukunqakraza, ingxolo leyo eyayivakala ngathi kukugquma komhlambi omkhulu weenkomo zentsimbi. Iintatheli zaqalisa ukukhwaza zibuza imibuzo: amaqela oomabonakude aqalisa ukungenelela; abaxhasi beANC babeholonga bekhwaza bememelela.

Yayiyingxubaxaka ezele luchulumanco naxa yayiyitsho intloko ihiliteke. Lathi iqela loo mabonakude lakubhekisa ngakum umbholompo wento ende, entsundu engathi inoboya, ndakhe ndahlehla kuhle, ndimangalisiwe ukuba azi asisosixhobo sitsha senziwe ngeli xesha ndisentolongweni kusini na. UWinnie wandixelela ukuba lijelo lokuthatha intetho elo.”