Imihlambi yeANC iyanxakama ngoStella

UMphathiswa wezoNxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams UMFANEKISO: Siyabulela Duda

NGUMBA ongekho semilebeni yabemmi boMzantsi Afrika kuphela, koko nakwiintlanti zeANC ezingqubana ngezimvo kulandela isehlo soMphathiswa wezoNxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams asenze KwaBhaca ngethuba iANC yephondo ibiphehlelela umqulu wayo wezithembiso.

UNdabeni-Abrahams udale ingxokolo kumaqonga onxibelelwano, enguMphathiswa wezoNxibelelwano enjalo, kulandela isehlo sokuzama ukuthintela iqela elithile lamalungu eANC athe avuma amagwijo xa kuza kuthetha uNondyebo wombutho uPaul Mashatile kwinto echazwe njengengqumbo yawo yokubonisa ukungaxoli sisantya sonikezelo lweenkonzo.

Noxa nje uNdabeni-Abrahams, kwankqu neANC yephondo, ethe waxolisa ngesehlo sakhe, imihlambi yeANC isakhabana ngokwezimvo ngelithi makaxolelwe kuba uxolisile logama abanye besithi uxolo lwakhe luswele umxholo kwaye wenze into ekhabanayo nomntu okwikhabatiso lesikhundla sakhe.

Kwimbalelwano yakhe efinyeziweyo, uNdabeni-Abrahams uthe: “Ndingathanda ukuxolisa ngokungazenzisiyo ngesehlo [endisenze] neqela labeendaba ngethuba lendibano yephondo yeANC eMount Frere (KwaBhaca) apho bendizama ukunqanda amaqabane aculayo.”

“Ndinqwenela ukubaqinisekisa abeendaba noMzantsi Afrika uphela ngedabi lam elingagungqiyo lenkululeko yoonondaba. Ndiyazisola ngesehlo sam,” utshilo uNdabeni-Abrahams.

Amanye amalungu eANC noluntu luphela balwamkele uxolo lwalo Mphathiswa. Umsebenzisi kaFacebook uthe: “Sister bae saan, uxolo lwakho silwamkele kwaphambi kokuba uxolise.” Omnye uthe: “Sisikhokelo eso, xa ubani enze impazamo ufanele axolise.”

Inkokheli yeANC ibhale kuFacebook icela ukuba kuxolelwe lo Mphathiswa. “Masidluleni ngoku kule nto, uxolisile uMphathiswa. Masimxolele!”

Kodwa hayi wonke umntu ucinga ukuba lo Mphathiswa kufuneka axolelwe nje kanjalo, nditsho nkqu nakwiinkampu zeANC. Inkokheli yengingqi yeANC ithe: “Uxolo lwakhe siyaluva, kodwa ke lo nto ayithethi ukuba asidananga. UnguMphathiswa ojongene neentatheli kodwa wenze into enjeya. Le nto iza kwenza nzima ukugaya inkxaso yeANC,” itsho le nkokheli.

Elinye itshantliziyo leANC, ebelifudula liyinkokheli kwiSASCO lithe: “Siseza kuthetha ngalo mba. Sakuyeka sakuthanda. Xa ebeyenzela ntoni la nto?”

UNobhala weANC ephondweni uLulama Ngcukayitobi uthe: “Esi sisehlo esingenakuphinda senzeke. Amalungu nabalandeli beANC mabakuxhase ukukhuselwa kwabeendaba.”

sithandiwe.velaphi@inl.co.za