Imincili nethemba ngenxa yomthetho ongeelwimi

Iingcali zolwimi eMpuma Koloni ziyavumelana ukuba sizakubuya isidima solwimi lesiXhosa ngenxa yomthetho osandula kupasiswa yiPalamente yeli phondo iOfficial Languages Act.

Oligosa lePan South African Langauges Board eMpuma Koloni uMlawu Tyatyeka uthi kuzakuvuleka iingcango ezilibazise ukuphuhla kolu lwimi lesiXhosa.

“Ezilwimi bezikade zinganikwa nxaxheba zizakunikwa imbeko lo nto ithetha ukuba kuzakubuya isidima sethu, iilwimi zethu (isiXhosa) ziyinxalenye yomntu lo singuye,” utshilo uTyatyeka.

Uthi amaziko emfundo afana neyunivesithi azakunyanzelwa ngulo mthetho ukuba avumele abafundi ukuba benze izifundo zabo ngeelwimi abazikhethileyo.

“Enye yeeyunivesithi zeli yajika umsebenzi wam weThisisi isithi akukho mthethweni ukubhala ngolwimi lesiXhosa, ngalo mthetho lo nto izakuphela, abantwana bazakuvumeleka ukuba babhale ngesiXhosa,” utsho uTyatyeka.

Uthi beyiPANSALB bazakunyanzelisa urhulumente ukuba asebenzise lo mthetho ethanda engathandi. Iilwimi ezisemthethweni kweli phondo sisiXhosa, isiBhulu, isiNgesi kunye nesiSotho.

“Izalathiso ngaphakathi kwezakhiwo zikarhulumente kuzakufuneka zibhalwe nangesiXhosa ngoku nezinye ke ilwimi ezisemthethweni, thina sizakufundisa abantu ngamalungelo abo kwimicimbi yelwimi ukuze bangaqhathwa,”ucacise watsho uTyatyeka.

Ukanti uNkosi Bukhosi Bigglesworth Mabandla wamaBhele nosisazi sezifundiswa sembali kuTsolo uthi likhulu ithemba lokuba lizakuphakama ulwimi lesiXhosa.

“Ndivuye kakhulu ndakuva ukupasa kwalo mthetho kuba oku kuthetha ukuba imfundo yabasaqalayo nayo kufuneka inike ingqalelo ulwimi lesiXhosa kuthi ke maXhosa,” uthethe watsho uMabandla.

Uhambisa athi abantu bazakuba nenxaxheba ebanzi kwimicimbi yembalelwano nezinye inkcukacha ezivela kurhulumente kuba zizakwenziwa ngelwimi zabo.

“Thina sizinkosi sinoxanduva lokuba siguqulele abantu bethu izinto abazibhalelwa ngurhulumente yonke imihla, kuba zifika zibhalwe ngesiNgesi, ngoku lomthetho uzakunyanzela ukuba zifike zibhalwe ngesiXhosa kungabikho mfuneko yokutolika,”uthethe watsho uMabandla.

Othethe egameni lePalamente uBulelwa Ganyaza uthi, “Lo mthetho uxhobisa ukwagunyazisa urhulumente ukuba aqinisekise ukusetyenziswa kweelwimi ezisemthethweni zeli phondo ngokulinganayo.”