Imincili, unxunguphalo nezijwili eBhayi

U-Oscar Mabuyane ekunye neentsapho zamagqala opolitiko UMFANEKISO: Sisonke Mlamla

Ibiyimincili, ilunxunguphalo kwanezijwili kwiintsapho zamagqala ezopolitiko, eBhayi, ngelixa umasipala wale dolophu ekunye nesebe lezoluleko, iqela elizibiza ikhaya lamagqala, nesebe lezemidlalo bebambe umnyhadala wokubuyisela amathambo abo bawa bezabalazela inkululeko.

Lo mnyhadala ububandakanya ukubekwa kweenkatha kumatye abo babezabalaza, abangqengqa kumangcwaba asePapenkuil eKorsten nase Emlotheni eNew Brighton kwalapha eBhayi.

“Iintsapho nezalamane zala magqala, inga zingafumana ukuxola ezintliziyweni, ekugqibeleni amathambo amalungu entsapho zabo abuyele kubo, azakubekwa kwiindawo ezindilisekileyo, aphumle ngoxolo’’ utshilo umphathiswa wezoluleko uMichael Masutha.

Amathambo afumanekileyo kuquka la magqala abuyiselwe emakhayeni abo uLungile Rewu, Sipho Mahala, Thobile Lloyd, Siphiwo Lande, Kholisile Dyakala, Zwelidumile Mjekula, Benjamin Mlondolozi Gxothiwe, Tsepo Letsoara, Ndumiso Silo, Makhezwene Menze, Raymond Welile Gwebushe, Mangena Jeffrey Boesman.

Usihlalo wephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane, uthe olu lolunye lwamasuku abalulekileyo ezimbalini, ngoba kukhunjulwa amagqala azijul’ ijacu, anikela ngobomi babo ukuze ilizwe loMzantsi Afrika litshintshe.

“Olu suku lusuku olubuyisela uluntu, kwimvelaphi yabo, ukuze bangabuyeli kundalashe, silwele isizwe sethu koko singathengisi ngaso, singalibali into eyenziwa kurhulumente wobandlululo kuthi,” utshilo uMabuyane.

Obethethela ezi ntsapho uFezeka Dyakala waseCawa, oze kulo msitho ngenxa yomkhuluwa wakhe uKholisile Dyakala, uthi akukho nto imvuyisa nemonwabisa ngathi kukwazi amathambo abantu babo ukuba angcwatywe endaweni eyaziwayo, nendawo enesidima nesithozela.

Nangona uSibongile Mngadi othi naye unabantakwabo uNhlanhla Mngadi owawa ngexesha lobandlululo kunye nala magqala abandakanywayo kulo msitho, kodwa bona nosapho lwakhe abasweleso, kwaye ebongoza kurhulumente ukuba asondele nakusapho lwakhe.