Imingeni yokufaka izicelo kwiiyunivesithi kubafundi basezilalini

Abafundi bezikolo ezohlukeneyo ngethuba kubanjwe umsitho weCareer Expo eNgwenze S.S.S eDutywa UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

Abafundi bezikolo ezohlukeneyo zamabanga aphezulu abebezimase umsitho wokukhangela izakhono kwezemfundo iCareer Expo, bathi la maphulo anje aye abavule iingqondo batsho bayazi ukuba zifakwa njani izicelo xa ulungiselela ukuya eyunivesithi, futhi bakwazi nokufaka izicelo nakwezinye izifundo.

Aba bebethetha eNgwenze S.S.S eBolothwa eDutywa ngethuba iSakhikamva Development Foundation, iSASDF kwakunye noSANRAL bebambe umsitho weCareer Expo okokuqala ngqa kulo mmandla nalapho bekudityaniswe izikolo ezohlukeneyo ezifana neClarkbury High, Mazizini S.S.S, Vulingcobo S.S.S, Nyanga S.S.S, Nqabane S.S.S kwakunye nezinye.

U-Uyanda Brian Ngubane (17) nongumfundi kaGrade12 eVulingcobo eChizela, eDutywa, nonqwenela ukuba ngutitshala, uthi bayawavuyela amathuba anje kuba anqabile kubo. UNgubane uthi into ayifundileyo kukuba ayizizo ezi zimbini qha izifundo ebenokuzilandelela ezifana nezonyango kwakunye nobutitshala, ubonile ukuba ziliqela kwaye maninzi namathuba.

Omnye wabafundi, uSiwaphiwe Sigidi (17) uthi mininzi imingeni xa ufunda uGrade 12, uthi kubanzima nokufaka izicelo kuba kunqaba indlela leyo yokusifaka. “Ngenxa yamakhaya esiphuma kuwo, okunye nokuya edolophini uyokufaka ezi zicelo kwindawo engazokusokolisa ngenetwork kunqaba kwaloo mali, ngoku uninzi luye luphele lungaqhubekeki nemfundo sele lwenze kakuhle ezifundweni.”

UMlibo Sonjica (17) wedolophu yaseMaclear noligxamesi eBolothwa nongumfundi kaGrade 12 eMazizini, uthi ngolu suku uye wafunda ukuba fundela into eza kuthi ikukhangele wena, ungafundeli ukukhangela umsebenzi, ibe nguwo okhangela wena.

ULunathi Melitafa wenza uGrade 12 eClarkbury High kude kufuphi neEngcobo, uthi esikolweni sabo sele benazo izifundo zolimo, kwaye uza kuqhubekeka naxa ephumelele uGrade 12 enze izifundo zolimo. Uthi sele ezifakile nezicelo kwiiyunivesithi ezohlukeneyo.

USandise Mgadi (15) kaGrade11 eNqabane S.S.S uthi sele ezazi ukuba uza kuba ligqwetha kwaye ngolu suku ubuze kangangoko izinto ebekade enqwenela ukuzazi njengeminyaka ethathwayo xa ufundela izifundo zobugqwetha.

Inqununu yesi sikolo, uL.Mbiza, uthi ezimbalini kokokuqala benomsitho onje kwaye lo msitho ubanika ithemba lokuba zonke izikolo ezizimasileyo zakubuya neziphumo ezincumisayo.

UMbiza uthi le yinyhweba kuba ayengekho la mathuba anjengelabo ixesha befunda. Uthi xa uphumelele uSTD 10 wawuzazi ukuba uyokufundela ubutitshala, ingekho enye.

UMakhi Zihlangu weSakhikamva Development Foundation uthe “Silapha sizokunika ukukhanya kubafundi. Silapha sizokunika ithemba kwanentshisakalo kubafundi, sifuna bayazi ukuba ikamva labo likwimfundo hayi enye into,” utshilo uZihlangu.

Imbongi nokwangusihlalo weContralesa uZolani Mkiva, oyinzalelwane yale lali nobeyinxalenye nalo msitho, naye xa ebethetha unikeze ithemba kubafundi, esithi kamnandi bayimizekelo phambi kwabo.