Iminyaka elithoba yokukhumbula uRholihlahla

UMphathiswa uNonceba Kontsiwe. UMFANEKISO: DSRAC
ENelson Mandela Museum eMthatha ngethuba kukhunjulwa uNelson Mandela. UMFANEKISO: DSRAC

“Yiminyaka elithoba sele walandulela eli owayesakuba nguMongameli weli uNelson Rholihlahla Mandela, kodwa iimfundiso zakhe nako konke owayekumele kusaphila. Ithandazwe elancama konke, umlweli wenkululeko nowayenguye nomxolelanisi.’’ La ngamazwi oMphathiswa weSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko uNonceba Kontsiwe.

UKontsiwe ebethetha eNelson Mandela Museum eMthatha ngoMvulo, ngethuba kubhiyozwa kukwakhunjulwa eli gqala lomzabalazo nelabhubha ngomhla wesihlanu kule nyanga kwiminyaka elithoba edlulileyo.

Urhulumente weMpuma Koloni ugcina ilifa likaMandela ngokuthi abambisane neNelson Mandela Museum, ooMasipala bala mmandla iKSD kwakunye neO.R.Tambo ngokuthi rhoqo kukhunjulwe uMandela ekubeni angalibaleki.

UKontsiwe uthi indima yalo waseMvezo ethe wayidlala kwinkululeko yeli lizwe ayinakuze ilibaleke nakanye.

Eli sebe kwangolu suku lidize iindaba ezimnandi zokuba kungekudala kwinyanga yoMdumba 2023 kuza kutyhilwa imifanekiso eqingqiweyo emibini enoMandela, omnye uza kubekwa kwisakhiwo sakhe esibizwa ngokuba yiBhunga Building, ze omnye ubeseNelson Mandela Youth and Heritage kwiziko eliseQunu.

Umzukulwana kaMandela, uNdileka, naye ebeyinxalenye nolu suku lokukhunjulwa kukatatomkhulu wakhe eMthatha ngoMvulo.