Iminyaka engama-35 yeBelievers in Christ

Icawe iBelievers in Christ ibhiyozele iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu yasekwayoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

“Ndiyiqale le cawe ngomhla wesine kweyeThupha koka1984, pha eSoweto. Kulo nyaka sigqiba unyaka wamashumi amathathu anesihlanu (35) siqhuba.

Namhlanje sinamasebe angamashumi asixhenxe, aquka nawaseSwatini,” kutsho uArchbishop Mshengu Muzi Tshabalala (71), owazalelwa eSophiatown nokhokela le cawe yamaZion ekuthiwa yiBelievers in Christ.

UTshabalala ukhulele kwibandla le-Izikhova ezimnqini. Umalume wakhe wamthumela eGcuwa ukuba ayokwenza izifundo zakhe zamabanga aphezulu; kulapho athi wadibana khona nenkolo yakhe kwicawe yamaSabatha apho.

Utata wakhe wayengafundanga kodwa enesakhono sokuphilisa abantu ngokubabeka izandla. Emva kokubanyanga babethatha isigqibo sokuhlala.

Ngo1984, emva kweshumi elinesibhozo leminyaka engutitshala, wazivulela ibandla lakhe lokuqala eSoweto.

Lona ibandla eliseMonti, elikhokelwa nguMfundisi uLoyiso Mathanga, lineminyaka elishumi elinesixhenxe liqhuba kulo nyaka.

UTshabalala ukhethe ukuyidibanisa le mibhiyozo eMonti ngelithi bafuna ukusondela kwiilali nokukhulisa amanani ephondweni.

Inkqubo yale mibhiyozo iqale ezinzulwini zobusuku ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, eBush Christian Campsite eMonti, nalapho kuqalwe ngokuthanjiswa abefundisi abatsha abaquka uMathanga webandla laseMonti noSamuel Maneli okhokela ibandla elitsha labo laseKapa.

“Akukapheli nenyanga yesithathu ke siseKapa. Ndinenkolo yokuba sisakuvula ibandla kufuneka sithambise umfundisi zisuka ukuze ibandla liqhube ngokukhawuleza,” kutsho uTshabalala, obeqala ngqa ukulibeka eKapa kulo nyaka.

Ethetha ngezinto ezahlula le cawe nezinye, uthe: “Asohlukanga kangako nezinye iicawe. Kodwa ke uThixo akahlanganiswa nezinye izinto kule yethu icawe. NguThixo yedwa. Kwamasiko nezithethe ozenza pha kwakho zenze pha kwakho kodwa apha eCaweni asizenzi. Asizenzi izinto zokutyhila amatye nokuzila. Zizithethe ezo, ayizozinto zeCawe. Siyicawe eqhuba ngebhayibhile. Siyicawe yomoya. Siyicawe yosapho.”

UNontobeko Ntonda, okhonza eMlazi nonguMiss Believers in Christ 2018/19, naye uthe yenye yezinto eyabangela ukuba abazali bakhe bakhethe le Cawe ngo2017.

“Mna ndandisoyika ukuba sakungena eZion ngoku; kanti le iZion inesidima kwaye akuxutywa zinto zesiNtu.”

Nelungu laseSwatini, uMalangeni Mhlangu, obezimase le mibhiyozo eMonti uthe, “mna ndiyithandela ukushumayela izwi lentsindiso le cawe; ayixubi ivangeli nezinye iinkolo zesiNtu. Yanga ingakhula icawe yethu!”

Amalungu eBelievers in Christ aqikelelwa pha kuma20 000 kuMzantsi Afrika jikelele kwaye baceba ukunwenwela eKenya, Uganda, Nigeria nakumntla-Afrika.