Iminyaka engama25 yeEd-U College

Abafundi base-Ed-U College, usodolophu uMongameli Bobani nengqonyela yeli ziko uLilian Nieman

Isikolo sabucala esikwisakhiwo esisembindini wedolophu yaseBhayi, iEd-U College, ngoweshumi elinesixhenxe umhla kule nyanga sibhiyozele ukufinca iminyaka engamashumi amabini anesihlanu singumbele obhongxileyo wemfundo yabentlanga zonke eBhayi.

Ukuzijul’icaju kootitshala nokungahleki nanye kwezihlekisayo xa imeko inyanzelisa, kuphawulwe njengekhubalo elincede eli ziko ukuba lime nanamhlanje. Ingqonyela uLillian Nieman udize ukuba noko kunjalo indlela inamahla ndenyuka.

“Ukuzokufika kule minyaka khange kube lula kodwa ngenxa yootitshala ababiziweyo intaba sibona siyiqabela, kutsho uNieman. Ukwabalule ukungagungqi kumgaqosiseko wesikolo njengentsika yokuzinzisa amaziko emfundo.

“Iyasincedisa kakhulu into yokuhlala ngqo kumgaqosiseko wesikolo nokuba imeko ithini, lo nto isenza singathethi le senze leya,” ucacise watsho.

Abafundi besikolo babambe umngcelele ukusuka esikolweni ukuya phambi kwesakhiwo seHolo yeSixeko, nto leyo ekhuphe usodolophu kwiofisi yakhe wazibandakanya nale mibhiyozo.

Esenza izwi kubafundi, uBobani ubethelele ukubaluleka kwemfundo. “Imfundo ifanele ukufikelela kuwo wonke umntu kuba ililungelo elibalulekileyo nelinesiseko sommi woMzantsi Afrika,” utshilo uBobani

Uqwele intetho yakhe ngokunqwenelela eli ziko eminye iminyaka emininzi, esithi malithi gqolo ukukhupha oompondozihlanjiwe beenkokheli zangomso.

IEd-U College ichazwa njengeziko elinembali ngabafundi abenza izinto zamehlo kuzwelonke nakwihlabathi. UNieman uthe eli ziko liyaziwa kumazwe afana neBelgium ngabafundi abadlala ibhola ekhatywayo, iimbethimanqindi ezithabathe inxaxheba kwimidlalo yeOlimpiki eLondon nokuba phambili kwiveki yefashoni yezwekazi iAfrika.

Eli ziko linabafundi abangamakhulu asibhozo abafunda isigxina logama amashumi asibhozo anesihlanu iyingqokelela yabafundi abafunda bucala abanye befunda ngomnatha weintanethi.