Imiqathango yonyango lwaseCuba imiliselwa eOR Tambo

Umfanekiso: Juda Ngwenya/Reuters

ISEBE lezeMpilo eMpuma Koloni liza kusungula inkqubo yokusondeza unyango eluntwini kwilali yaseMpunzana, eKing Sabatha Dalindyebo, kwiveki ezayo njengenxalenye yokubhiyozela inyanga yokuzalwa kukaNelson Mandela.


Le nkqubo, ebizwa iMandela-Castro Thuma Mina Community Wellness, ibandakanya oogqirha beli phondo abaqeqeshwe eCuba kwanabo baseCuba abasebenza kweli phondo.

Yiminyaka iliqela uMzantsi Afrika, phantsi kwenkqubo iNelson Mandela Fidel Castro Medical Training, uthumela abafundi abahlelelekileyo kwilizwe laseCuba ukuze bayokuqeqeshelwa ubugqirha.

Kwiveki ezayo ngoLwesihlanu, iMpuma Koloni izakube isamkela oogqirha abangamashumi amathandathu anesihlanu (65) abaqeqeshwe eCuba.

Isithethi sesebe lezeMpilo ephondweni uLwandile Sicwetsha, uthi le nkqubo eza kusungulwa eKing Sabatha Dalindyebo, iza kwenziwa ngokwemiqathango nezithethe zonyango lwaseCuba, olugxila ekukhuselweni kwezifo endaweni yokunyanga.