IMisukukhanya ziintshatsheli zeMpuma Koloni kulwazi lokufunda nokubhala!

Inqununu yesikolo samabanga aphantsi iMisukukhanya uMnu Wilson esamkela ibhaso lemali kunye noYvette Nayager we-iSchoolAfrica, uMathari Makgatho weGrowthpoint kunye negosa leSebe leMfundo eMpuma Koloni, uMnu Hanekom. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Emva kweminyaka yamahla-ndinyuka kukhuphiswano lweGrowsmart, isikolo samabanga aphantsi iMisukukhanya (ebesibizwa ngokuba yiDalukukhanya ngaphambili) siye saqaqamba njengabaphumeleleyo kwiGrowsmart kulwazi lokufunda nokubhala eMpuma Koloni.

Esi sikolo saseMdantsane siphumelele iR350 000. Le mpumelelo ibangelwe ngabafundi abathathu, ababini bebanga lesithandathu (Grade 6), uInam Nyikana (13), noLikhakha Pongco (12), nomfundi omnye webanga lesihlanu (Grade 5), uQhayiyalam Boya (12).

NgoLwesibini, umhla wamashumi amabini anesibhozo (28) kweyeNkanga, esi sikolo sinikezelwe ibhaso laso ngokusesikweni njengabaphumeleleyo kukhuphiswano lweGrowsmart kumsitho obuzinyaswe ngamagosa eSebe leMfundo eMpuma Koloni, iinkampani ezibandakanyekayo, abazali, ootitshala, iinqununu zezikolo ezikufutshane nabafundi. Ukuqinisekisa intetho ethi, “Kuthatha ilali ukukhulisa umntwana.”

Izixhobo zokufunda zeteknoloji abafundi abaza kuzisebenzisa. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Inqununu yaseMisukukhanya, uMnu. Wilson uthe baqale ngokhuphiswano lweGrowsmart ngo-2018 kodwa abazange baphumelele, kwaye iKhorona yachaphazela ukuthatha kwabo inxaxheba kolu khuphiswano.

“Ukhuphiswano lwenziwa kwi-Intanethi kwaye kwakungekho moya wokhuphiswano kwaphela,” utshilo uMnu. Wilson ekhumbula ubunzima bexesha leKhorona.

UMnu. Wilson uthe abafundi babelungiselela ukhuphiswano yonke imihla notitshalakazi wesiNgesi, uNkosazana Mngam. “Ndandisoloko ndimxelela utitshalakazi uMngam ukuba kufuneka siphumelele olu khuphiswano, ndimfaka uxinizelelo. Ngenxa yoko, sasihlala ukuphuma kwesikolo silungiselela ukhuphiswano.”

Abafundi abaphumelele iGrowsmart Literacy 2023, uQhayiyalam Boya, Inam Nyikana kunye noLikhakha Pongco. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Inqununu ithe ukuphumelela kwabo sisiqalo sezinto ezintle kwesi sikolo. “Ndichulumancile kakhulu ngokuphumelela eli bhaso lakwaGrowsmart ngokubambisana neGrowthpoint, kule mihla abantwana basebenzisa izixhobo zobugcisa ukufunda.

“Isikolo sethu sikwinqanaba lesithathu lentlupheko (Quintile 3), sisikolo esingahlawulisi mali ngenxa yokungakwazi kwabazali ukuhlawula imali yesikolo. Sinombono wokwakha izinto ezifana nelebhu yekhompyutha kodwa ngenxa yezixhobo asikwazi.”

Ukwathe oku kuphumelela kuza kubavulela amathuba okuba baqhagamshelane namashishini ukuze bafumane uncedo ekuphuculeni isikolo nanjengoko besenombono wokwakha igumbi leekhompyutha.

IMisukukhanya isamkela izixhobo zabo zokufunda ngoncedo lwe-iSchoolAfrica. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Utitshalakazi wesiNgesi webanga lesihlanu, uNkosazana Mngam unconywe ngokuzinikela kwakhe kule nkqubo. Uvakalise uvuyo lwakhe ngokuphumelela kwabo nokubaluleka kwenkqubo elolu hlobo esikolweni sabo.

“Le nkqubo ibalulekile kuba inceda ekuphuculeni isigama sabafundi kwaye ibanika ukuzithemba ekwenzeni iintetho nokuthetha phambi kwabantu. Ayibafundisi ukupela amagama kuphela, kodwa ikwabanceda ukuba basebenzise amagama ukwakha izivakalisi nokwazi nengcaciso yamagama. Le nkqubo ibanzi kwaye inceda ekuphuculeni ulwazi lwabo lokufunda nokubhala,” utshilo lo titshalakazi onebhongo.

Abafundi abathathu abathathe inxaxheba kolu khuphiswano bavakalise ulonwabo lwabo, besithi bebengalindelanga ukuphumelela. Bathe abazali babo bonwabile ngokufanayo kuba bengazukujongana nentloko ebuhlungu yokuthenga izixhobo zokufunda njengoko abafundi bephumelele izixhobo zokufunda ukubanceda.

Abafundi besikolo samabanga aphantsi iMisukukhanya ngethuba lomsitho. UMFANEKISO: CWAYITA NONDULA

Ngale mpumelelo, bazithembile ngekamva labo.

“Ndifuna ukuba ligqwetha kuba ndifuna ukunceda abantu,” utshilo uInam. “Ndifuna ukuba ngumyili wangaphakathi (interior designer) kuba ikhangeleka inomdla,” utshilo uQhayiyalam. “Ndifuna ukuba ngusomashishini kuba ndifuna ukuqesha abantu,” utshilo uLikhakha.

Kulo nyaka uzayo, i-iSchoolAfrica iza kusebenzisa inkqubo entsha eMisukukhanya equka ulwazi lokubala kunye nokufunda phantsi kwenkqubo ethi, ‘Everyone Can Create.’

UMkhokheli weNkqubo ye-iSchoolAfrica, uYvette Nayager uthe iinkqubo zabo ziqinisekisa ukufikeleleka, ukubandakanywa kunye nokuzinza, kwaye aziboneleli ngezixhobo zobuchwepheshe kuphela.

“Le nkqubo iyakhuthaza, ibandakanya kwaye iphucule ukufundisa nokufunda.” Ngale nkqubo, abafundi baya kuba nakho ukubonisa izakhono zabo zokufota, iividiyo kunye nomculo.

Imali (R350 000) efunyenwe sesi sikolo ayomali ezinkozo, koko zizixhobo zeteknoloji ezixabisa loo mali ukunceda abafundi kwesi sikolo nanjengoko umfundi ngamnye eza kukwazi ukusebenzisa i-iPad ukufikelela kwiinkqubo zokufunda.