Impatho gadalala kumabhinqa mayiphele ngoba ibonakalisa ukungabikho kobuntu

Abanye abafazi bayakuvuyela ukukhweletelwa ngamadoda wabo, kodwa xa sele oko kuthe kwabaxeka baqala bangonwabi. Amadoda abetha abantu basetyhini anesikhwele kwaye aziva engengo madoda agqibeleleyo.

Kulo madoda umfazi kumele amamele kwaye enze njengoko besitsho, banika umyalelo malunga nexesha umfazi ekumele abuye ngalo emsebenzini kunye nabantu ekumele ancokole nabo angafanelanga ukuncokola nabo.

Kwisibini esithandanayo, indoda ihlala inyemba umfazi phambi kosapho nabahlobo. Ngapha koko, kumaxesha amaninzi indoda ebaphatha gadalala abafazi ayinantlonipho nakubani na olibhinqa.

Ihlala ithetha kakubi nangabo yayisakuthandana nabo ngaphambili ngokungathi ngabo unobangelwa wentlukwano kwaye abeke neziphoso kubo.

Njengoko sibambisene ukulwela amalungelo abantu basetyhini nabantwana kwi 16 Days of Activism ukuqala ngomhla we25 kaNovemba ukuya kwi10 kaDisemba, wonke ubani uyazazi ezi zikrelemnqa ziphatha gadalala abafazi emakhayeni.

Sonke siyazi ukuphathwa gadala ekhayeni kuquka ukubethwa, ukufunwa kwesondo ngenkani, ukungcungcuthekiswa emphefulweni nokunganikwa imali ngabayeni. Siyazi ukuba esi simbo asikhethi bala koko sigqugqisa nakubani na. Siyazi kwakhona ukuba iyakhula impatho gadalala phakathi kwentsha ethandanayo.

Sonke siyazi abantwana bachaphazeleka kakhulu ngokubona iingxabano nemilo yekhaya phakathi kwabazali. Kwaye siyazi uloyiko, ukuzibeka ityala kunye nesazela kuhlala kungunobangela wokuba abo baphathwa gadalala bangayi kumaziko oncedo okanye bashiye obo buhlobo.

Kulilishwa ukubona iintsapho ezihlalele ukuthatha izigqibo ezinzima yonke imihla kwiingingqi zethu, izingqibo zokuhlala banyamezele lo phatho gadalala okanye bangabinamakhaya.

Ndiyazi andifuni kuhlala kwingingqi okanye kwiPhondo apho izimbo ezilolu hlobo zamkelekileyo kubahlali.

Ukufundisa ngesi simbo akwanelanga. Ukuba sizimisele ukutshabalalisa lo mkhuba uqwenga abantu kwiingingqi zethu, kufuneka ulwazi lwethu siqalise ukulibonisa ngokwenza izinto ezinokuthi zisindise amaxhoba kwaye aba xhaphazi siqinisekise bayohlwaywa.

Xa sisilwa ukuxhatshwazwa emakhayeni kunyanzelekile imehlo lethu silijongise okanye lizinze kumadoda kuba ngawo afundisa amakhwenkwe iindlela zobudoda nezingangqongwanga kukuthoba izidima kwaye zixhaphaze amabhinqa.

Ukuxhatshazwa kwabasetyhini kuyawachaphazela namadoda kuba ayikho indoda engena mntu olibhinqa empilweni yakhe nokuba ngumama, intombi, umakazi, umakhulu, umtshana okanye umhlobo. Wathint’umfazi uyafana nochukumise onke amabhinqa kuba oko kuphelisa ubunye noxolo kubafazi. Impatho gadalala kumabhinqa ibonakalisa unqongophalo lo Buntu.

Amadoda adinga ukuzipheka ngemibuzo ngokwendlela ancedisa ngayo ukugqwesisa ukujongeleka phantsi kwesidima samabhinqa nabantwana kwiingingqi zethu. Bangaqala ngokuhlalutya eyabo indlela yokufuna ukuphatha nokuxhuzula imikhala nangendlela abenza amaxhoba azive engenaxabiso ngayo.

Kumele sonke sibambaneni ngombono wokwakha iingingqi ezikhusela amabhinqa kunye nabantwana, kwaye ngalo ndlela singatsho siguqule indlela esiyijonga ngayo imiba yamasiko nezithethe malunga nokuxhatshazwa ngokwesini kunye nasemakhayeni.

Singakwenza njani oko? Yonke lento idinga thina – amadoda, amabhinqa kunye nabantwana – ukuba sikholwe kwaye ziyazi ukuba sinoxanduva lokutshintsha indlela yokwenza. Asingobenzi bobubi kuphela ekufaneleke ukuba batshintshe koko nathi sinoxanduva lokutshintsha.

Imali nokuba ngusaziwayo ayikuniki sizathu sokwenza ububi, ulutsha lidinga ukuwuqonda lo myalezo ngengqondo ezichubekileyo nezibonisa ukukhula.

Kufuneka sikholwe ukuba ingingqi engenakuxatshazwa ngokwesini asinakuyifumana nje ngokuba sihlale singenzi nto, koko siyakuyizuza ngokuba siyenze yenzeke.

Kufuneka sisebenze nzima ukuqinisekisa ukuba amabhinqa awaphathwa gadalala, oko siyakwenza ngokuba sihlukane nemikhuba yokunyemba, sitshintshe indlela yokwenza kunye nendlela esiphatha ngayo abanye abantu neyenza bazive ngathi abangobantu abanexabiso.

Masithetheni nabantwana bethu maxesha onke ngendlela yokuhlonipha abanye naxa bengavumelani noko bakuthethayo.

Ikhaya kufanele libeyindawo yoxolo nalapho umntana afumana khona ingqengqesho. Ukuphathwa gadalala kwamabhinqa kujongela phantsi isithunzi sabantu kwaye sitheza Amandla ingakumbi kubantwana abaziva bengenakunceda oomama babo.

Akumelanga sense ngathi asiwaboni amadoda axhaphaza amabhinqa, kuba eso simbo asamkelekanga kwaphela kwaye lithuba lokuba iphele.

uPhumulo Masualle yiNkulumbuso yePhondo leMpuma Koloni