Impendulo: Umfazi owangcwaba umama wakhe yedwa

Le yimpendulo kwingxelo kaPamela Mlakuhlwa (34) nobe lixhoba lokungcwaba unina wakhe yedwa emva kokuba ekwaywe lusapho lakowabo kwakunye nelali kunyaka ophelileyo

UPamela Mlakuhlwa lo obekwaywe yilali (Gatyana) ngumntakaDadobawo, UMava Mlakuhlwa ngutatomncinci kum. Umama kaPam wayengekabililungu elipheleleyo kumasingcwabane wakhe.

UPam engamfakanga kowakhe ngenxa yezizathu ezithile. Ngoku uPam waxelela umalume wakhe ukuba akanamali yokungcwaba kodwa uzakulenza icebo.

Utamnci wayokuprinta isiqinisekiso sokufa somfikazi esenza amalungiselelo omngcwabo wabeka nosuku ekuzongcwatywa ngayo umhla wesithandatu kweyoMnga yayingoLwesibini kuba ngempelaveki kwakukho umcimbi ozobakhona elalini.

Xa usuku sele lubekiwe ukwenza umcimbi emva koko kuthi gqi ukufa kuye kuqale kungcwatywe ze luthi lufika usuku lomcimbi kube sekuqgityiwe ungcwatywa kuba zonke ezi zinto zifun’ abantu, UPam wathi asoze kungcwatywe ngomhla wesithandathu. Utamnci wamcacisela ukuba akuzubakho bantu bokomba kuba benza amalungiselelo ala mcimbi. Akavuma uPam.

UPam wayewathuka utamnci kuba eyoprinta isiqinisekiso sokufa kamamakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Ndamxelela uPam ukuba iziqinisekiso zokufa esikatata nesikamama zenziwa ngutamnci azange sibe nangxaki nalo nto thina.

Wathi uPam yena ebezoyenza emva kokuba kuphume imali yeGranti kamamakhe kuba xakwenziwe isiqinekiso sokufa imali yeGrant ingekaphumi akazoyifumana. UPam waye wamthuka ngento yonke utamnci esithi ungumrhwaphilizi ubulele umamakhe kuba efuna ukutyeba ziimali zeInshorensi.

Ndathi kuPam makayocela uxolo kutamnci wathi soze aye kwaya abanye ootata bosapho ababini kuPam beyothi makayocela uxolo kumalume wakhe. Batsho bamxelela ukuba xa kukho umcimbi ngempelaveki kungcwatywa phakathi evekini. UPam akafuna. UPam akazazi izinto zasezilalini ukuba zenziwa njani ngoba wazalelwa eKapa, wakhulela eKapa.

UPam nguye isizathu sokuba angcwabe yedwa ngenxa yeenkani zongafuni umamela abantu abadala.

Nam wandithuka uPam kuba ndayongcwaba umntwana katamnci owasweleka nge24 kweyoMnga. Undithukela ukuba ndingazange ndiye emngcwabeni kamamakhe ndamxelela ukuba azange ndiye kuba ndilapha eKapa lona yena ndikwazile ukuya kuba bendisemzinam kuCentane.

UGatyana noCentane zimelene kwaye ndamcacisela ukuba bakhona abantwana bakatamnci endingazange ndibangcwabe akhomntu owandithukayo ngenxa yalo nto.

UPam uphendula esisibhalo ngelithi: Le ayithethayo uAndiswa into ayindothusi bendiyilindele ukuba ingenzeka emva kokuba siye sonyusana kuWhatsApp kwinyanga ephelileyo ngento engenamsebenzi.Phofu engazange aye nakwisingcwabo sika mama wam. Uyandisukela undixhibile qha.”