Impolo yodwa kwabafumene izindlu ezintsha eBCM!

Abosapho lakwaNtantiso kwaMasingatha eQonce, kuWard 37 bathi buza kutshintsha ubomi kubo kuba ngulo uza kutsho abenendawo eyeyakhe yokufihla intloko, bohlukane nengxinano kwigumbi elinye.

Oku bakutsho ngethuba besamkela indlu yabo beyinikwa lisebe lezeZindlu eMpuma Koloni libambisene noMasipala oMbaxa iBCM.

UNtuthuzelo Ntantiso (38) ohlala nomama wakhe nabatshana bakhe ababini kwindlu enamagumbi amabini kuphela, uthi liphupha kuye eli kwanokuqala kwenkululeko kuye kuba bekunzima ukuhlala nomzali wakhe endlini bekufuneka ehloniphile.

“Andithi ndiza kwenza unothanda xa ndisithi ndiza kubanenkululeko. Ndivuyela ukuba nam ndiza kufana noogxa bam ndibenegumbi elelam, kaloku ndimdala noko ibingabukeki eyokulala nomama kwigumbi elinye. Qha kuba ndingasebenzi bendingenawo amandla okuphuma kwanokuzakhela. Bekunzima nokuba ndibenexesha nomntu endincuma naye kuba bendihlonipha umzali,” utshilo uNtantiso.

UNtombizodwa Ntatntiso (71) nongumama kaNtuthuzelo uthi unemincili zange akwazi ukuzibamba iinyembezi mhla kufika uceba ezokuthatha iinkcukacha zakhe, emxelela ngezi ndaba zimnandi zokuba bazokwakhelwa izindlu.

“Kumnandi kum, ingathi liphupha ukuba sakubanenye indlu enekamera, besikwingxinano kule ndlu kwaye ndingenawo namandla okwakhela unyana wam igali ecaleni. Niphelele kwimali yepeyi, akukho mntu uphangelayo apha, besingenalo icebo elingelinye. Kaloku ngumfana lo udinga indawo eyeyakhe akafani nomntwana oyintombazana. Ndiyabulela kurhulumente,” utshilo uNtombizodwa.

UMakhaya Ndevu (59) nenkosikazi yakhe uNomazizi Ndevu (59) ngabanye babaxhamlileyo kwizindlu ebezinikezelwa liSebe. Uthi zange azinake ezi ndaba zokuba bazokwakhelwa kuba esithi kwakukudala bathenjiswa kwiminyaka eyadlulayo ngababephethe, ithemba ebengenalo.

“Ndima nokubulela kurhulumente ngento entle asenzele yona yokusikhupha ebugxwayibeni. Xa unendawo eyeyakho uye uzive ukhukhumele ungumntu ebantwini. Xa ungenandawo yokuhlala uziva isidima sakho siphantsi. Ndiyavuya kuba le ndlu ikhawulezile kuba ubhaliso luqale kunyaka ophelileyo njengokuba sele sinikezwa izindlu zethu ngoku,” utshilo uNdevu.

USodolophu waseBCM uPrincess Faku kunye noMphathiswa uSiphokazi Mani-Lusithi kumsitho wokunikezela ngezindlu kwilali kwaMasingatha eQonce. UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

USodolophu waseBCM uPrincess Faku nobeyinxalenye nalo msitho uthi ngenene ibikhona nyani imfuneko yezi zindlu ngenxa yemeko ayibonayo. Uthi zikhona indawo apho kuye kwakhiwe izindlu abe ebona ukuba noko bezingadingeki kangako, kodwa apha eTolofiyeni nakwaMasingatha bezifuneka.

UFaku uthi oku kukubuyisela isidima soluntu. Ukungabinandawo yokuhlala umdala akukho mnandi, kwnza udeleleke eluntwini. UFaku ukwabongoze oomama ekubeni balime bangahlali ezindlini bazokwazi ukuzimela nokuziphilela.

UMphathiswa uSiphokazi Mani-Lusithi uthi abazisanga le nto kuthiwa nguvezinyawo koko bazise isidima kwanokhuseleko eluntwini lwaseTolofiyeni nakwaMasingatha. UMani-Lusithi uthi injongo yabo bengurhulumente kukuzsa uphuhliso eluntwini.

INkosi yendawo, utata uBacela, ubuelele naye etsho efolisa nokuninzi abasakudingayo kula mmandla.

Izindlu ezakhiweyo zabantu ziyi 52 zizonke, Ulwakhiwo lusaqhubekekanjengoko zingekagqitywa zonke ezinye.