IMpuma Koloni ilungele ixesha leziyunguma

ISebe lezeMpilo lisungule iphulo le-EMS Arrive Alive lisebenzisana neSebe lezoThutho. UMFANEKISO: DOH.
Inkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika ikhokele indibano ukubonisa ukuba iyilungele kangakanani na eli xesha leeholide kunye namalungiselelo abo okhuseleko. UMFANEKISO: BCM.

Ngenxa yexesha leeholide, kuya kubakho ukuxinana kwezithuthi ezindleleni njengoko abantu besiya ekhefini naxa besiya emakhaya. Kuza kubakho nemibhiyozo eza kutsala abantu abaninzi. OoMasipala norhulumente wephondo nokazwelonke benza izicwangciso zokulungiselela ixesha leeholide ezikhuselekileyo.

Njengenxalenye yentlanganiso yocwangciso lwemisebenzi yexesha leziyunguma, iiNkonzo zamaPolisa oMzantsi Afrika zikhokele isimo sokuzilungiselela ngentsasa yangoLwesibini kule veki.

INkumanda yeDistrict Visible Policing kumasipala waseBuffalo City (BCM) uBrigadier Nomazwi Nkombisa nguye obechophele intlanganiso.

Iqela lezokhuselo nokhuseleko libhengeza amalungiselelo njengoko uninzi lwamashishini luza kuvala kwimpelaveki ende ezayo nanjengoko abantu abaninzi kulindeleke ukuba babuyele emakhaya ngeeholide.

Zonke izicwangciso zokhuseleko ezindleleni, iilwandle, kwanemisitho ziqukunjelwe kule ndibano, ngokwengxelo ephuma kwisithethi saseBCM uSamkelo Ngwenya.

Iqela lokhuselo nokhuseleko likhuphe isilumkiso sokuba imisitho engathobeliyo ayisayi kuvunyelwa ukuba iqhubeke emva kokuba iinkxalabo zivakaliswe malunga nembinana yazo.

Ukubonakala okuphezulu kwimpelaveki ende ngomhla weshumi elinesithandathu kweyoMnga, ukuqhuba unxilile, ukusela emalwandle, oonogada beemoto, kunye nokhuseleko lokuqubha yimiba embalwa ethe yaphakanyiswa.

Ngelixa abahlanguli beBCM sele besemsebenzini kwiilwandle ezibalaseleyo, umasipala uthe ingqwalasela eyongezelelweyo iya kunikwa zonke iilwandle zemetro ngeepatroli zezikhephe zeNational Sea Rescue Institute (NSRI). Kuya kubakho nokugada ngeenyawo, ngenqwelo-moya, ngamahashe nasezindleleni.

Iqela lezokhuselo nokhuseleko lizinikezele ekubeni nenyanga yoMnga ekhuselekileyo nengenaziganeko, ngokutsho kukaNgwenya.

Kukwavakala ukuba ulwakhiwo lweziko lokusebenza leeholide (VOC) neliza kuba kunxweme lwaseMonti luyaqhuba.

Kwangolo suku lunye, iSebe lezeMpilo libambe iNkonzo yoNyango oluNgxamisekileyo (EMS) lokuvula ixesha leeholide kwiSibhedlele iKouga Partnership eHumansdorp.

Kamva, umsitho wafudukela kwiBhulorho iHumansdorp N2 ukuze kusungulwe iphulo le-EMS Arrive Alive ngentsebenziswano neSebe lezoThutho.

Lo msitho ulungelelanisiweyo ujolise ekuboniseni indlela elungiselelwe kwaye ixhotyiswe ngayo iEMS yephondo ukuze ikwazi ukujongana nokuthontelana kweendwendwe kwixesha leeholide.

Kule veki iphelileyo kuqalwe iphulo lombhiyozo lokwazisa ngokhuseleko ezindleleni. Eli nyathelo likarhulumente lijonge ukubeka phambili nokukhuthaza iindlela zokuqhuba ngokukhuselekileyo kuzo zonke iindlela zaseMzantsi Afrika ngeli xesha lonyaka.

Le nkqubo ijolise ekuthinteleni ukuqhuba ngokungakhathali, okunokubangela iingozi zendlela, ukwenzakala, kunye nokufa, ukongeza ekuqinisekiseni ukuhamba kakuhle kwezithuthi.