IMpuma Koloni isa i-Inshorensi yezeMpilo e-Alfred Nzo

ISEBE lezempilo eMpuma Koloni lizokwandisa ilinge lokusungula inkqubo yeNHI phantsi komasipala iAlfred Nzo. Oku kulandela impumelelo yeli sebe kwilinge eliqhuba phantsi komasipala i-OR Tambo.

Umphathiswa wezempilo kweli phondo uPumza Dyantyi uthe, eli phulo lizakugxila kwiziseko zeNHI eziquka iinkonzo kumagumbi okulala izigulane, intsebenziswano namaziko emfundo, ukwenza isivumelwano selo xesha noogqirha, ukuqeshwa kweengcaphephe zezonyango kwiingingqi, nokuphuculwa komgangatho weziseko zenkonzo yezempilo.

UDyantyi uthe, abakufunde kwilinge abalisungule e-OR Tambo kuzakuba sisiseko sesiqalo seli sebe eAlftred Nzo. Isebe lezempilo kweli phondo seliqalisile ukubamba uthetha-thethwano nabo banenxaxheba kwezempilo koomasipala abahlanu abaphantsi kweAlfred Nzo, kwakunye neebhodi zezibhedlele kwakule ngingqi.

Eli sebe likwaqeshe iingqonyela kwizibhedlele iGreenville kwakunye nakwisibhedlele saseMount Ayliff. Uqeqesho lwabalawuli kwiikliniki ezizakusetyenziswa kwilinge leNHI liyaqhuba.

UDyantyi ukwadize nokutyunjwa kweqela elizakujongana nokulondoloza amaziko ezempilo, naseqale umsebenzi wokuchwela, ukupeyinta nokufaka imibhobho kumaziko ezempilo aquka iikliniki, Amadiba, iGreenvillle, iBaleni, eMakhwantini, iNdela, iHlamandana, iQueens Mercy, kwakunye neMagadla. Lo msebenzi uquka nokulungiswa kwendawo yokutsala amanzi aze ahanjiswe kwiikliniki iNdlela, iMakhwantini, kwakunye neHlamandana.

Kongezelelwe noogqirha kwizibhedlele iMadzikane KaZulu; iTaylor Bequest; iSt Patricks nakwisibhedlele iSiphethu, ngelixa kuqeshwe oosomachiza nabancedisi babo kwisibhedlele iKhotsong kwakunye nesaseNtabankulu. Zizigidi ezisixhenxe ezibekelwe bucala ukuphumeza eli phulo.

UDyantyi uthe, kubalulekile ukuba isebe lezempilo liphucule ubume bamaziko ezempilo ukuqinisekisa ukuba banikeza iinkonzo esemgangathweni.

Uthe, “Kunyakamali ka2015/16 silisebe sigxile ekuhlaziyeni siphucule umgangatho wamaziko esinawo, phambi kokuba sakhe amatsha.” Uqhube wathi, “Siyaqhubeka nokwakha iikliniki ezilishumi elinesixhenxe, ishumi elinanye kuzo ziseOR Tambo, ngelixa ezintandathu ziseChris Hani.”

Ukwadize ukuba isebe lezempilo leMpuma Koloni, lihambise amashumi asixhenxe anesihlanu eekliniki ezijikelezayo, kwaye lizakuhambisa ishumi kulo nyakamali. Kulo nyakamali eli sebe libekele bucala iR1.755 yeebhiliyoni kwiphulo lokulwa nentsholongwane kagawulayo kwakunye nesifo sephepha.

UDyantyi uthe, “Sisungula iphulo lika 90, 90, 90, kwiHIV nakwiTB, nelizakugxila ekuqinisekiseni ukuba i90 yeepesenti yezigualne ezityelele amaziko ethu ezempilo ifumana iingcebiso, uvavanyo lwezifo, nokuqinisekisa ukuba i90 pesente efunyenwe inentsholongwane ifumana amachiza, siphinde siqinisekise ukuba i90 pesente iyawasebenzisa amachiza lawo.”

Ukanti inkonzo yokuhanjiswa kwezigulane yabelwe iR1.2 yeebhiliyoni, nezakusetyenziswa ekuthengweni kwezithuthi zohlobo lwe4X4 eziyi 141.