IMpuma Koloni kwilinge lokwakha ubudlelwane neKorea

LINDULUKILE igqiza eliphuma kwiphondo leMpuma Koloni, lisingise kwiphondo iChungcheongnam-do elikuMazantsi eKhoriya (South Korea).

Eli gqiza likhokelwe yinkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle, ekhatshwa ngumphathiswa wezoqoqosho, kwakunye nezendalo kweli phondo uSakhumzi Somyo, uMlibo Qoboshiyane engumphathiswa wephondo kwezolimo nophuhliso lwamaphandle kwakunye namagosa aseburhulumenteni, kuquka lawo aphuma kumaqumrhu karhulumente.

Injongo yolu tyelelo kukwakha ubudlelwane phakathi kwala maphondo mabini.

IMpuma Koloni ifuna intsebenziswano nephondo iChungcheongnam-do kwimiba equka utyalo mali, uphuculo lwezakhono.

Eli phondo liceba ukusa amagosa karhulumente kuqeqesho lwezakhono kwiziko likarhulumente wela phondo iChungcheongnam-do’s Public Servants Training Institute kangangeveki ezimbini ukuya kwiinyanga ezintandathu.

Oku kubonwa njengendlela enokuba luncedo ngokuthi abasebenzi bakarhulumente baqwalasele iimfuno zoluntu.

Kwezolimo eli phondo lizimisele ukusebenzisana kuphando-nzulu kwimiba engokukhulisa uqoqosho lwezolimo. Igqiza elikhokelwe nguMasualle lizakutyelela iChungnam Techno Park, iChungnam Agriculture and Extension Services, i-Eusung Farmlands, kwakunye nolawulo lwephondo iChungcheongnam-do.