Inani labantu ababhubhileyo kwisakhiwo esidilikileyo eGeorge liyenyuka

Imisebenzi yokukhangela nokuhlangula isaqhuba eGeorge, eNtshona Koloni emva kwento engapha kweveki. UMFANEKISO: GARDEN ROUTE DISTRICT MUNICIPALITY

Iinzame zokukhangela nokuhlangula ziqhube isithuba esingapha kweveki emva kwesiganeko esenzeka kwisitalato i75 Victoria eGeorge, eNtshona Koloni apho kuye kwadilika isakhiwo.

Ngokwengxelo kaMasipala waseGarden Route District JOC/George ekhutshwe ngoLwesibini, umhla we14 kuCanzibe 2024 ngentsimbi yesithathu emva kwemini, iinkcukacha-manani zime ngolu hlobo:

■ Abasebenzi abaqikelelwayo ababesebenza kwesi sakhiwo ngexesha lesehlo: 81

■ Abasebenzi abaye bahlangulwa: 62

■ Abasebenzi ababhubhileyo kwabangama62 abaye bahlangulwa: 33 (Amadoda: 27 – abasetyhini: 6)

■ Abasebenzi abasesibhedlele kwabangama62 abaye bahlangulwa: 12

■ Abasebenzi abangekafunyanwa: 19

UMasipala uthe kwabathandathu (6) ababhubhileyo baye bafaniswa ngempumelelo kwaye bayaziwa ukuba bangoobani.

“Olona gxininiso lujolise kwiinzame zohlangulo, yiloo nto nathi sizama ukuseka izicwangciso ezikhawulezileyo zokuqinisekisa ukuba abantu ababhubhileyo bayaziwa ukuba bangoobani na.

“Oku kwenziwa yiForensic Pathology Service (FPS) kunye naMapolisa, ke ngoko, sizama ukukhawulezisa le nkqubo ukunceda ukuthuthuzela ezi ntsapho.

“Unyatheliso lweminwe, uvavanyo lweDNA kunye neefoto zeempawu ezizodwa ezinje ngemizobo emizimbeni, iitattoos ngelasemzini, kunye neempahla zezinye zeendlela ezisetyenziswayo ukufanekisa ukuba ngoobani aba bantu babhubhileyo.

“Iinkonzo zeForensic Pathology aziphelelanga kwintlekele eyenzeke kwisitalato iVictoria eGeorge, kodwa zinamanye amatyala ezenzeka mihla le,” itshilo ingxelo.

UMasipala ukwathe bafumana ubunzima ekufumaneni amagama achanekileyo abantu abangekafunyanwa okanye ababhubhileyo.

“Sicela ngokungxamisekileyo ukuba iintsapho eziphulukene nonxibelelwano namalungu azo ukuba zize eGeorge Civic Centre kwisitalato saseYork. Oku kuyakwenza ukuba iSebe lezoPhuhliso loLuntu likwazi ukuqokelela iinkcukacha ezicacileyo nezichanekileyo, liqinisekise ukuba zonke izinto zibhalwe ngokuchanekileyo,” utshilo uMasipala.

UMasipala uqhube wathi, “Ukubambelela kweZiko leMisebenzi yeSithili esiHlangeneyo kumgaqo ongqongqo wokuqinisekisa ngokuphindiweyo kubalulekile ekugcineni intembeko nokuchaneka kwamanani axeliweyo abantu abaswelekileyo, nto leyo ibalulekile kwiimeko zentlekele.

“Le nkqubo yokuqinisekisa ibandakanya ukuqinisekiswa kolwazi oluvela kwimithombo emininzi ethembekileyo, njengamaqela okukhangela nokuhlangula, izibhedlele kunye neenkonzo zeforensic.”

UMphathiswa kaZwelonke wezeNgqesho nezaBasebenzi, uThulas Nxesi, kulindeleke ukuba atyelele le ndawo ngoLwesine, umhla we16 kuCanzibe ka2024.