“Incanca” lihlazo!

Ndithi mandilungise ukuthetha Mhleli. Ndiyaqonda ukuba injongo yenu kukupapasha ngesiXhosa esisulungekileyo kodwa ndizive ndinamasikizi neentloni xa ndibona esi sihloko sikweli nqaku. Eli gama lithi “incanca” asilogama elisetyenziswayo xa sithetha isiXhosa. Amagama eendawo zangasese ayahlonitshwa awathiwa pahaha ngolu hlobo. Kubanzima sele ufundisa umntwana omncinci ucinge ukuba uzakuthi yintoni kanene le.

Lihlazo eli kulo ulixhoba nakusapho lwakhe. Imthoba isidima.

Ndiyakukhuthaza ukubhalwa kwesiXhosa ukuze singatshitshi kodwa masisetyenziswe ngendlela efanelekileyo.

– Ntombie Mfana, eMonti
*Impendulo ngeli gama lingu “incanca” ikwiphepha 8 kweli lanamhlanje.