Incazelo yamaphupha

Iphupha: Molweni, tata ndikhe ndaphupha amadlaka akuthi angazange asanyentwe (okanye akhiwe). Apha kweli phupha ingathi bendibona la mangcwaba esanyentwe kakuhle. Kuthetha ukuthini oku?

Impendulo: Camagu. Iphupha lakho licacile kwaye linomyalezo ogqale ngqo, eli lelinye lamaphupha angaqulathanga umyalezo ufihliweyo koko okuthethwa lilo kube kunjalo. Iphupha eli libonisa ukuba amadlaka lawo akowenu afuna ukunakekelwa kunye nabantu abalele kuwo kuba kulapho amathambo ezalamane zenu alele khona.

Kwaye ukuba kukho imisebenzi eningazange nabenzela yona abo balele ukuthula ningalithatha iphupha elo njengomyalezo wokuba nabo bafuna iimfanelo zabo. Chosi.

Iphupha: Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndaphupha ndibulala ingonyama (lion) ngomkhonto, Ndayihlaba yafa. Emva koko unomji yaba kukufumana ufele. Isingathi ndandisilwa ndandixambulisana nomntu othile malunga nolu fele lwale ngonyama, saphela singalufumananga sobabini ufele. Umnqa wam kukuba andizange ndayibona ingonyama ngawenyama, ndiphelele nje phaya ethivini.

Impendulo: Camagu mntomdala. Ingonyama le sisihlwele ze kweminye imizi okanye amakhaya ibe sisilo. Ukanti ke gabalala ingonyama ithathwa nnjengezinye zezilwanyana ezinamandla kakhulu de ngelinye ixesha kuthiwe yinkosi yehlathi. Umntu ke oyinkosi okanye umtwana wegazi ebeye ombathiswe isikhumba sengonyama ukubonakalisa ubungangalala bobukhosi bakho, yonke lo nto ingqina amandla oyanyaniswa nesilo esiyingonyama.

Ngabantu abanamandla okanye izigantsontso ebeziye zibulale ingonyama ze ziqhayise ngofele lwazo kumaxesha asendulo. Xa ke ngoku lingekho ufele wena uzakuqhayisa ngantoni. Ndivumele ke ndithi iphupha lakho libonisa ukuba wena, ewe, uyazama ukumisa nokuvuselela ikhaya kwaye needzame zakho ziyabonakala kumanyange,

Kodwa kukho le nto ikuphazamisayo ekubeni iizinto zakowenu uziphumeze ngokupheleleyo ngelinye ixesha isenokuba ngumlingane onezinye nje iinjongo okanye mntu othile ongafuni uphumelele kuba enezinye iinjongo.

Ngoko ke abantu bakowenu bafuna ukuba uphathe imicimbi yabo ngobulali kungekho nto ikuphithikezayo okanye uyakuphulukana nezinye izinto eziligugu kuwe.

Iphupha: Ndinengxaki apha bhuti andiyazi ingalungiswa njani, ngubani kuba ndibanamathongo amanye ayenzeka kukho omnye umntwana othwasayo amane endixelela izinto kuba ndingafumani msebenzi xa ndinothi ndiye kulo tata ndiyothethelwa ebuhlanti ngotywala, bendicela ubuza kuwe ukuba ingaba utywala buyathetha na ebuhlanti? Ndingaqwenela nokwazi ukuba iingxaki endinazo kwezothando ingaba zibangelwa kwayile meko inye na.

Impendulo: Camagu sisi. Ewe ngamaxesha athile xa kukho iingxaki kubomi bethu kufanele uye emaxhantini akowabo ukuya kuthetha namawabo omthonyana, kuba kulapho eminye imomoya yabantu bakowabo ingakumbi iinkode esezalandulela iphila khona..

Wayenyanisile lo mntu kodwa into endingaqinisekaknga ngayo kukuba yintoni ekumele uyiphathe kuba kaloku imizi ayifani ifana ngeentlanti kuphela, kodwa xa unokubuza ebantwini abadala ungafumana inkcazelo.

Kwaye ukuze wazi kabanzi ngezinye iiinto zakho kunye neemeko zakho zothando iya emntwini ochazayo ukuze akuxelele. Chosi

Iphupha: Tata Umphilisi, apha ezintsukwini ndiphuphe ndizicheba iintshebe. Eli phupha lenzeka kodwa iintshebe ndizicheba rhoqo ngeveki kwaye nangoku ndicheba iintshebe bendingenazo. Lithetha ukuthini?

Impendulo: Eli phupha mntakwethu lingawe nangedlela oziphethe ngayo.

Ngxe ungandiva kakubi andithi kukho hlobo lugwenxa oziphethe ngalo koko ndithi khawukhe uzibhence ukhangele ukuba yintoni le nto ungayenzi ngendlela okanye yintoni le nto uyenzayo ingabaxolisiyo abantu bakowenu. Ukucheba ethongweni kukususa izinto ezimdaka emntwini ukuze abe nesiqalo sobomi obutsha.

Wena ke ngoku kwiphupha lakho uzucheba wena, oko kuthetha ukuthi ususa izinto kuwe ezi zenza ukuba amawenu kubenzima ukunxibelelana nawe. Lo nto isenokubangelwa zizinto eziliqela umzekelo; ukujongela phantsi imicimbi yasekhayeni lakho; ukungayi kweminye imicimbi eyenziwa lusapho, ukwala ukuthatha uxanduva olunikwa ngamawenu, njengento yokwala ukuba yintlabi yekhaya ube wena utyunjiwe.

Okanye ukucwezela kude kwizinto ezinamsiko nezithethe. Iphupha ke eli ungalithatha njengendlela elungileyo yokuba wena uyakhunjuzwa ukuba ujonge apho usuka khona. Camagu!

.KHUMBULA, ukuba unephupha orhalela ukuba lichazwe, thumela umyalezo ngombane ku: isibhalo@inl.co.za. Ungasindwendwela kuFacebook (Ilisolezwe) okanye uTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo. UMphilisi iyafumaneka nakuFacebook phantsi kwegama uMphilisi – The Healer