Incwadi evulekileyo eya kuMongameli nakuMphathiswa

Mongameli Ramaphosa, siyavuyisana nawe ekusekweni korhulumente wethu omtsha sikwavuyisana nawe Mphathiswa Motshega ngokuchongwa kwakhona.

Sikunye nabantu boMzantsi Afrika, thina bebua-lit collective kunye nesininzi soogxa bethu kumsebenzi wezemfundo, siphila nethemba elihlaziyekileyo lokuba urhulumente uza kuwuhlonela umyalelo wawo wokulungisa inkqubo enzulu yokungalinganwa esagqubayo kwixesha elide wadlulayo owama1994.

Sibalulekile isithembiso seenzame ezihlaziyekileyo zokudala imisebenzi, sikwabalulekile nesithembiso sokuxhasa iinkalo ezingundoqo zemfundo esisiseko azibophelele ngaso uMongameli Ramaphosa. Kwintetho kamongameli yokuvulwa kwepalamente, iSONA, kweyoMdumba, umongameli ukhankanye ukuba urhulumente uza kutyala imali kuphuhliso lwabantwana abancinane iEarly Childhood Development (ECD), kwilitherasi esahlumayo yokufunda nokubhala nezixhobo zeeteknoloji. Siyihlabela ikhwelo le ngqwalasela.

Nakubeni kunjalo, ukuba sifuna inkqubo yezemfundo yethu ivelise ulutsha olugqibe isikolo olunako ukumelana namabango ezomnotho wenkulungwane yama-21 nemvukelo yezorhwebo yesine, i4IR kufanelekile ke ngoko ukuba ukunikeza imfundo esemgangathweni kubantu bonke kubekelwe phambili.

Umsebenzi wethu kumashumi eminyaka sikwinkalo yezolwimi nelitherasi kwezemfundo isikhokelele ekubeni sitsalele ingqwalasela yakho kwimiqobo yokulungisa intlekele yezemfundo esijongene nayo.

Siqinisekile ukuba, ngaphandle kokuba inkqubo yezemfundo yoMzantsi Afrika isuke

· kuqhelaniso lobulwiminye iguqukele kweyobulwimimbini/ninzi

· nangaphandle kokuba ingqwalasela engaphangalelanga yokuqonda ukulesa kwibanga eliphantsi iguqukele kwimbono yelitherasi etyebileyo nephangaleleleyo,

Asinako ukulungisa le ntsilelo yokungavelisi ulutsha oluyilungeleyo lonke nelukwayixhobeleyo imfundo ephakamileyo okanye ukungena kwimisebenzi yengqesho.

Imfundo Lwimi-nye neLwimi-mbini/ninzi

Ubulwimi-nye akusiso isiqhelo kumhlaba jikelele okanye eMzantsi Afrika, kodwa inkqubo yezemfundo yethu isebenza kumanqanaba onke ngokungathi kunjalo. Njengamntwana wonke osakhulayo, abantwana abathetha iilwimi zesiNtu bafika esikolweni bethwele ubutyebi bezakhono zolwimi.

Kodwa, ngokungafaniyo nabantwana abathetha isiNgesi, obu butyebi bezakhono zolwimi abuthathelwa ngqalelo kwaye abuphuhliswa. Endaweni yoko, bubonwa njengemiqobo kwimpumelelo yabantwana ngokwemfundo.

Abantwana abathetha iilwimi zesiNtu bafundiswa ngolwimi lwabo lwasekhaya kwiminyaka emithathu yokuqala yesikolo. Emva koko balindeleke ukuba benze inguqu ngesaquphe, yokufunda ngesiNgesi ukuqala kwiBanga lesi-4 ukuya phambili, benikwa iincwadi zesikhokelo, iimpepha zohlolo nezixhobo zokufunda ezingesiNgesi kuphela.

Ukusukela kunyaka wesi-4, unyaka wabo wokuqala wale nguqu, basebenzisa iincwadi zesikhokelo ezinye bekwabhala nohlolo olusesikweni olunye nabantwana abathetha isiNgesi, ekukudala bantywiliselwa kwisiNgesi ukususela ekuzalweni. Le yingcinezelo engathethekiyo.

Kungoku nje, asikho isicwangciso sokuqubula olu lindelo lungenabulungisa olugxininisa ekubeni abantwana bafunde ngesiNgesi kuphela emva kweminyaka emi-3 nje kuphela yezifundo zesingesi abazifumanayo, ezingayanga phi.

Akufanelanga abazali nabantwana balindeleke ukuba bakhethe phakathi kokufundiswa ngolwimi lwasekhaya nesiNgesi. Kunokwenzeka, kukwangcono, ukuba ootitshala nabafundi basebenze ngezona zakhono zolwimi lwabo abaziqhelileyo kwaye bafunde isiNgesi ebudeni bexesha labo besesikolweni ukuze bazuze uhlobo lobulwimimbini nelitherasi elwimimbini ezidingekayo ukuze bazuze impumelelo. Kunokwenzeka ukuba bonke abantwana bethu bafumane imfundo esemgangathweni.

Nakubeni kunjalo, imfundo esemgangathweni idinga uqhelaniso ngobulwimi-mbini/ninzi, nkqu nezicwangciso zokufundisa nemveliso yeencwadi ezisisikhokelo zolwimi ezinika inkxaso ngalwimi-mbini. Ngenkxaso efanelekileyo, ootitshala banako ukuzixhobisa baphuhlise iziqhelaniso zalwimi-ninzi zabo ezikhoyo ezifana notshintsha-tshintsho-lwimi, icode-switching ukuze kufundeke ngcono.

Ukufundisa ukulesa nokubhala:

Njengoko uMongameli Ramaphosa ephawule, uRhulumente ukuvumile ukungxamiseka kokulungisa indlela yokufundisa ilitherasi [XG1] kwizikolo zethu. Ingqwalasela nenkxaso-mali evakalayo itsoliswe kwinkqubo yokungenelela ekufundiseni ukulesa iEarly Grade Reading kumaBanga 1-3.

Kodwa, sikholelwa ukuba isicwangciso sangokaloku nje seSebe lezeMfundo eSisiseko sokuphuhlisa izixhobo zokufundisa nokufunda ezisekelwe kuphando iEarly Grade Reading Study sifuna ukuthathelwa ingqalelo ngononophelo.

Esi sicwangciso siphelele kwinto enokuzuzwa ngenxa yokungenelela okujolise ekuleseni ubudlelwane phakathi kwezandi noonobumba nokufunda amagama azimeleyo netekisi ekhethelwe bucala.

Ngokuhambisana kunye nokufundisa ngokuthe gabalala kwezicwangciso zokulesa nokuqonda, abantwana bafanele ukudityaniswa neziqhelaniso zangemihla ngemihla ezithile, ezinentsingiselo nezonwabisayo ezibanga nezibonisa iindlela zokufunda nokubhala ezahlukeneyo, ezibandakanya iitekisi ezininzi ezahlukayo.

Abantwana bafanele ukuba nenjongo yokulesa nokubhala (engaphaya kohlolo), babenabantu abayimizekelo emihle yokulesa nokubhala, kwaye kufuneka bafunde indlela ulwimi nokuqonda ekusebenza ngokwahlukeneyo kwiintlobo zeetekisi ezahlukeneyo, umzekelo, ukwahluka kokusebenza kwebali nezikhokelo zomfuniselo wezenzululwazi.

Kwi-4IR/ixesha lezixhobo zeteknoloji, kufanele ukuba abantwana bafunde ukulesa ngokuhlalutya qatha, bakwazi ukwahlula iindaba ezingeyonyani bekwaqaphela nokuba zezoobani iindlela ezithathelwa ingqalelo izezoobani ezikhutshelwe ecaleni.

Enye into engathathelwa ngqalelo kwiisicwangciso seSebe lezeMSundo esiSiseko, iDBE, lulwazi lokuba ukuphuhla kwelitherasi kwenzeka phambi kokuba umntwana aqale isikolo.

Umzekelo, ngelixa abazali abakumgangatho ophakathi wokufuma bebongwa ngokuthatha inxaxheba kwiziqhelaniso zokwabelana ngeencwadi (ezincedayo, ngokungathandabuzekiyo) nabantwana abakwizikolo zabasaqalayo/iikretshi, ubutyebi besakhono ebesithethe ngabo bokubalisa amabali akuthathelwa ngqalelo.

Imfundo yesikolo kufanele ukuba yakhe ikongeza phezu kobutyebi beziqhelaniso zolwimi nelitherasi eziliqela zabantwana bonke, hayi abo bantetho esisiNgesi abakumgangatho ophakathi wokufuma kuphela.

Lixesha lokuba ulwazi namava abantwana abathetha iilwimi zesiNtu abonwe njengamaqalela emfundo. Bonke abantwana badinga ukunikwa amathuba okuphuhlisa iilitherasi ezityebileyo.

Indlela entsha yokunikeza imfundo ekudidi oluphezulu kubantwana bethu bonke ifuna inkxaso karhulumente, izikolo, amaziko emfundo aphakamileyo, abantu abaqhelekileyo, imibutho ezimeleyo engezi ngeniso iiNGO, iintsapho, abahlali kunye nabenkxaso-mali.

VULINDLELA Mphathiswa Motshekga.

Ityikitywe,

Soraya Abdulatief (UCT/Bua-lit collective), Xolisa Guzula (UCT/bua-lit collective), Catherine Kell (Umphathi wesikolo sezemfundo, UCT/bua-lit collective), Glynis Lloyd (Umcebisi welitherasi ozimeleyot/bua-lit collective); Pinky Makoe, (UNISA/bua-lit collective), Carolyn McKinney (UCT /bua-lit collective), Robyn Tyler (UWC//bua-lit collective).

Ukufumana inkcazelo ephangaleleyo ngesikumeleyo: www.bua-lit.org.za