Incwadi eya kubaququzeleli be-EC Liquor Summit

Abakwa Eastern Cape Health Crisis Action Coalition (ECHCAC) baqaphele ukuba abaququzeleli be-EC Provincial Liquor Summit ebibanjwe ngowe-5 ukuya kowe-7 kweyoKwindla 2017 kwiZiko iEast London ICC, balishiye ngaphandle ilizwi labahlali eliyi ECHCAC ngethuba lezimemo.

Le ngqungquthela inikezela ngeqonga kubo bonke oosomashishini ukuze bashukuxe phakathi kwezinye izinto, imigomo yotywala (Alcohol Regulation) ngokunjalo nabo bafikayo kweli qonga.

I-Eastern Cape Health Crisis Action Coalition ( ECHCAC) yenziwa yimibutho engaphezu kwamashumi amathathu nanye esebenzisa ukumela, ukuphanda, ekwenzeni amaphulo kwakunye necala lezomthetho – ukuqinisekisa ukuba abantu abasweleyo beMpuma Koloni baya lixhamla kwaye baya lonwabela ilungelo lomgaqo-siseko eliyimpilo.

UMzantsi Afrika ubekwa kwindawo ephezulu ekuselweni kotywala, ingakumbi iMpuma Koloni, ngelixa ‘utywala’ buthatyathwa njengomnye woonobangela wokunwenwa kukagawulayo.

IMpuma Koloni liphondo elinamanani aphezulu wentsholongwane kagawulayo, nalapho isithili seAlfred Nzo kunye ne-OR Tambo sino losuleleko oluku myinge ophakathi kwe-31% ne-51%.

Uphando lubonisa ukuba ukuselwa kotywala kukhokelela ‘ekuzibandakanyeni kwisondo elingakhuselekanga’, ukungathobeli imigqaliselo yonyango nto leyo yenza izigulane ukuba ziphele zingalithabathi ichiza le-ART.

Le ngeminye yemiqobo ekusafanele sihlangabezane nayo kumalinge wethu wokulwa nosasazeko lwentsholongwane kagawulayo eMpuma Koloni.

Oku kubhaliwe kumaqonga amaninzi, ele-WHO nawophando – ukuba usetyenziso lotywala zizigulane ezikunyango lwe-ART kukhokelela kwiingxaki zengqondo ngokunjalo nokudubeka lunyango.

Kukwayi nkxalabo enkulu ukuba abaququzeleli bangawuqwalaseli umqulu wamalungelo akumgaqo-siseko “ukuba nelungelo lendawo engenabungozi kwimpilo yakho”.

Ngoko ke siyibona le ngqungquthela engokusetyenziswa kotywala (Liquor Summit) njengendibano yoosomashishini botywala abaqhutywa bekwakhuthazwa yingeniso ngaphandle kokubeka phambili ubomi babantu baseMpuma Koloni abazamana noqoqosho lwentlalo yabo, imithwalo yezifo nesifo sephepha, iHIV kwakunye nezifo ezosuleleka ngokwabelana ngesondo (STI).

Sikwacel’ umngeni abathathi-nxaxheba nabaququzeleli ekubeni babelane nabahlali ngeziphumo zeengxoxo zabo.
– ECHCAC