INCWADI: Soweto 16 June 1976

Le yincwadi engembali neziganeko ezakhokelela kwiJune 16 ngo1976. Ikwanika imbali enzulu ngeziganeko eziphambili zolu suku kunye nezo zalandelayo ngolu suku.

Le yincwadi ebhalwe lilima lababhali abathe benza uphando nzulu ngeziganeko ezakhokelela kwintlekele yomhla weshumi elinesithandathu kweyeSilimela ngo1976.

Ngalo mhla ngonyaka ka1976, kwabulawa abafundi ababechasene nokufundiswa ngolwimi lwesiBhulu eSoweto nakwezinye iindawo zelizwe.

KwaLanga eKapa, naseKariega abafundi bazijula ijacu besithi badikiwe kukondliwa ngolwazi oluza kubo ngolwimi lwesiBhulu.

Intiyo yaba bafundi kulwimi lwesiBhulu yayiphenjelelwa nakukuba abo babethetha isiBhulu ngelo xesha babeqhuba inkqubo yobandlululo.

Ulwimi lwesiBhulu ke yayisesinye sezixhobo ezazisetyenziswa ukucinezela abantu abamnyama.

Ukusukela oko kwathi kwaphatha uRhulumente wentando yesininzi kweli, rhoqo ngenyanga yeSilimela kukhunjulwa, kukwanikwa imbeko ke kulo maxhoba.

Ababhali uElsabe Brink, Gandhi Malungane, Steve Lebelo, Dumisani Ntshangase kwakunye noSue Krige baqokelele eli bali kule ncwadi.

UGqirha Alex Mouton owayeyintatheli yephephandaba iBeeld ngexesha lokubhalwa kwale ncwadi uthi.

“Ligalelo elikumgangatho ophezulu eli kwiinzame zokunceda uluntu ukuba luqonde banzi ngeziganeko ezakhokelela kwiJune 16 ngo1976,” kutsho uMouton.

Le ncwadi ipapashwe okukuqala ngonyaka ka2001 yiKwela Publishers yaseKapa.

Ababhali bale ncwadi bayinikezele le ncwadi ngothando olunzulu kumaxhoba ale ntlekele yango1976 aquka uHector Peterson owayeneminyaka elishumi elinesithathu kuphela.

Le ncwadi ikwanikezelwe kuAbe Lebelo owathi naye waphulukana nobomi bakhe ngenxa yenxaxheba yakhe esilwa ebonakalisa ukuchasa kwakhe ukufundiswa ngolwimi lwesiBhulu. Izikolo eziquka iOrlando High School eSoweto zisoloko zibalulwa kakhulu xa kuthethwa ngeli bali ngenxa yegalelo labafundi belo xesha.

“Le ncwadi inabisa iziganeko ezandulela umhla weshumi elinesithandathu, ikwathetha ngeziganeko zentseni yomhla weshumi elinesithandathu, ukufika kwabafundi ezikolweni nokuqala kwengxwaba-ngxwaba,” kutsho ababhali bencwadi.

Emva kokubulawa kwabo bantwana besikolo eSoweto bebulawa ngamapolisa elo xesha, kwalala ilifu elimnyama losizi kumakhaya amaninzi noluntu laseSoweto.

Kukwakho amakhaya asakhangela abantu babo abaduka ukusukela ngelo xesha lezidube dube zabafundi eSoweto ngo1976.

UMbuyisa Makhubu owafotwa efunqule umzimba kaHector Peterson akaziwa kunanamhlanje ukuba watshona ngaphi. Usapho lwakhe lwenze konke ukuzama ukumkhangela, kodwa aluzange luphumelele.

Ilizwe loMzantsi Afrika ngeli xesha lashiywa zizangxa eziquka uSteve Bantu Biko owathi yena wabhubha ngonyaka olandelayo ngo1977.

UNjingalwazi uMangaliso Sobukwe naye wabhubha ngonyaka ka1978 logama ilizwe lalisagcuma ziintlungu zokubulawa kwabantwana besikolo eSoweto.

Nangona kwaphalala igazi elingenatyala ngenxa yokulwela iilwimi zeli, iseyintsomi indaba yokufundiswa kwabantwana ngolwimi lwabo lwenkobe.