Indima yamaphepha

Ixesha lamaphephandaba kumane kusithiwa liphelile; umnatha wonxibelelwano uyawatshonisa mpela kwaye pha koka-2030 akube emaninzi amaphepha ayekwayo.

Ingaba bethu ingxaki ngamaphepha ubuqu okanye zizinto ezingaphakathi emaphepheni? Umzekelo kukho umhlobo onenkolo yokuba ukuba eli lethu iphepha lingabhala ngoothikoloshe nezinye izimanga zasekuhlaleni lingakhula kakhulu. Kodwa siphinde sifumanise ukuba amaphepha akhoyo anjalo athengwa kakhulu koomaRhawuti noomaKapa, apha ephondweni ayasokola.

Kubekho abathi kufuneka iindaba ezakhayo neziphuhlisa ulwazi lomfundi. Ufumanise ukuba naleyo iye igxekwe ngelithi ayizondaba kwaye ayinikisi mdla.

Kumba womdla kuye kuthi qethe, ingakumbi kwiphepha lesiXhosa, umba wembali kunye nezinye izinto ezingqalana ngqo nenkcubeko yethu. Ndiyabona ukuba singabantu apha abanomdla wokuzazi.

kwa kweli shishini lamaphepha kuye kubekho nabanye abantu abaye bangenelele befuna ukuba kupapashwe iindaba okanye iinkqubo zabo. Akho ngxaki apho. Kodwa kuyafuneka khe sisonke, sidibene norhulumente kunye noosomashishini khe sihlale phantsi sicaciselane ngendima yephepha nokuba amaphepha apapashe ntoni kanye kanye xa bekutheni?

Kuhle ukuxelela abantu ngezinto ezintle ezenziwe ngurhulumente kodwa ingaba na abantu banomdla kwezozinto? Kuhle ukubhala ngendima edlalwa lishishini lakho ekuhlaleni? Kodwa ingaba na umfundi lo wephepha unomdla kwezozinto?

Sifikelele kwisigaba sokuba onke amaphepha, phofu nabani na osebenza kwezokupapasha nokusasaza, sifikelele kwixesha apho kufuneka sidibane nabo sibasasazelayo okanye esibabhalelayo khe sibazi kakuhle ukuze sibasengele izinto abazifunayo.

Lithuba ke eli. Kwezi veki zilandelayo sakutyelela iidolophu ngeedolophu sithetha nani. Ukuba sikuphosile ungasibhalela ku isibhalo@inl.co.za sive ukuba ufuna ukubona ntoni emaphepheni.