Ind’indlel’ eyebudodeni

Ikhony’ binkwenkwe endal’icel’injezu, Ishay’isabhabha itsheluza ngemithika,

Uve ngentswahla yomzana isitsho kamnandi, Etshil’ubhonyongo ehamba ngecala,

Etsho ngengonyana etsho kusik’inimba kozeleyo,

Uzibone sele uyalatha ihagu noba yinkukhu ikuphela kwayo,

Ngenxa yenimb’enamamene-mene nehlombe.

Kutshotshwe kuguywe ngamantombi namakhwenkwe, Kuhonjiwe kumbeje-mbeje kuyabhiyozwa kukhatshwa untangandini,

Iintsuku zobukhwenkwe zishokoxekile kuSaluka, Uwelela kwilizwe elitsha,

Izwe elaziwa ngamadoda kuphela, Lisatsho ela lizwi, litsho kalusizi ,

“Ndotya nditye ndishiyel’abantwana” “Nam ndiyangen’ebudodeni” Kazi kobanjalo na ngenene? Qheke! kuhlukana ubusuku nemini, USosuthu uzolanda usaluka , Ingcibi iyandyondya ngomdlanga ,

Lunxunguphalo kwizibazana, Liyatshintsha igama enkwenkweni, Akasayi kubizwa ngenkwenkwe kwakho, Iindlela zasebukhwenkweni zifikelele esiphelweni,

Ungena kwisigaba sokuqala zobudoda, Simthiya igam’elitsha elithi “Mkhwetha” Indlela yokuthetha intshintshile,

Indlela yokutya nayo ngokunjalo, Ikhankatha likhuthaza likhulis’ulwazi nengqiqo, Ingceke ngumtsheyiso wasebakhwetheni, Uqeqeshwa indlela yokuziphatha ebudodeni,

Lent’iyindoda ayondoda kuba inentshebe, Nokuty’iinkobe nomngqusho onqum yindlel’esingis’ebudodeni,

Inene inde indlela ey’ebudodeni. Uyigqibile eyasebukhwetheni intlalo,

Ubuyel’ekhaya kwakho kuyabhiyozwa,

Kutsh’uSomagwaza, kuyaqhoqhozwa, Igama lomntwana liyajika kwakho “likrwala” Iziyalo zivela macal’ onke ,

Ezobukhwenkwe zisele endlini yomtshotsho, Ezobukhwetha azitshanga nethonto uzinkonyile, Ngoku ungena kwelinye ibakala lobudoda,

Indlela yokwenza iyaguquka kwakho,

Indlela yokuhamba ,

neyokuthetha,

Athokombis’

umntwana axel’ umtshakazi,

Indlela yokunxiba nayo inefuthe, Umkhomb’ andlel’ esandleni , Icamagu livumile. Wangen’ ebudodeni!

Amaxhego exhalabile kub’isiko ligxojiwe,

Langenwa ngenyawo zikaxam ngooxomoyi, Laxelegwiswa

ngooxathawana ,

Xa bekutheni mzi kaNtu?

Iintlekele zasenza sabayintlekisa ngenxa yentlonti,

Indoda mayibhentsise ubudoda bayo ngezenzo, Isiko,

isithethe umthetho mazikhuthazwe, Singantlantlathisw’

intlaka engenancasa ngoontloyiya,

Indoda mayizakuzele isizwe sasebudodeni ngentlonipho nezenzo,

Ithobeke isebenze itshayelel’ ukuba ngunomgcana.

atha kuloo manqwanqwa eqwalasele imiqathango yokuqala yamadoda, Iinkosi zithozamile,

amaxhego agxeleshile, Abafana bamaxhaphetshu, inani landile,

Ibakala elilandelayo ngumazul’endlini,

Unozala abe ngumamazala.

Ndithi ngxee mathol’amaduna, Ngxesi zicaka zikaNtu,

Ningaqumbi niqalekise, ndiyangxengxeza, Ngokurhabula kwibhekile engaqondenanga negoqo,

Nam andizenzi ndenziwa lusiba lwam, Ndivumeleni ndithi “Ind’ indlel’ey’ebudodeni kwaye ayilulanga”