Indlela yokuphelisa intlupheko

NgoMgqibelo, utat’ uJonathan Hermanus ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela eGcuwa.

Abo bayaziyo iGcuwa bakuyazi ivenkile ekuthiwa yiNew Edition Book Shop edolophini, ngakwamantyi.

UHermanus ebengumnikazi wale venkile. Umphanga siwufumene sele silungiselela ukupapasha kodwa ke besingenokuthi cwaka ngalo mth’ umkhulu owadlala indima yenkuthazo nokucebisa ngeli phephandaba uliphetheyo.

Phaya koka2012 isesiSigidimi samaXhosa eli phepha, uHermanus wasipha uluhlu lweencwadi zesiXhosa kunye nababhali endinokubakroba besiXhosa.

Apho wayethanda ukugxininisa khona kusekubeni ‘ezoshishino zinzima’ ingakumbi xa usebenzela ezilalini, usenzela abantu bakuthi obaziyo ukuba bathwaxwa yintlupheko.

Izinto ezifana namaxabiso okanye libe simahla iphepha, iivenkile ezinokusincedisa apha ephondweni, njalo njalo yaba lulwazi angazange abe namona ngalo.

Yena ke ebesele enguMkrestu omkhulu, eboleka kakhulu kwibhayibhile xa ethetha kodwa kwimiba efana nentlupheko, ntswelangqesho kwakunyanzeleka sicinge nzulu.

Iilwimi zethu, inkcubeko yethu kunye nokuxhasana iyakuba yeyona ndlela yokuphelisa intlupheko. Oosomashishini bakudala babesebenzisana, bezana kakuhle ukuba ubani wenza le na le kwaye kungekho nzima ukuba ‘yiya kubani!’

Namhlanje abahlali bakhala ngokuthengiselwa izinto zomgunyathi kwiivenkile zabemi bangaphandle abashishina kwiilokishi neelali zabo. Bayaphi oosomashishini bakuthi?

Kutheni singasakwazi nokuvula iSpaza esi sembala? Kutheni sisoloko sikhetha ukuyokuthenga kwiindawo zabanye abantu, sizijongela phantsi ezenzwe ngabakuthi? Kumba weelwimi, umzekelo wendlela yokuphuma kwintlupheko ngokusebenzisa iilwimi zethu upha kuma-Afrikaner/amaBhulu; bathi bakubona ukuba bayasokola bathi makubhalwe iincwadi ngeelwimi zabo, kushishinwe ngeelwimi zabo, njalo njalo – jonga ngoku, abo bantetho iyiAfrikansi baneeYunivesithi ezizezabo noomaStellenbosch abazilimela kubo.

Kufuneka sizikhusele ngokwethu, sixhasane kwaye sizingce ngenkcubeko yethu ukuba sifuna ukuphuma kwintlupheko.

Eyokulindela ukunikwa izinto ngurhulumente idala inkcubeko yokuxhomekeka nokungakwazi ukuzenzela. Amandla ethu akuthi.